Global March to Jerusalem could bring thousands of Arabs to Israel’s borders

 

Global March to Jerusalem could bring thousands of Arabs to Israel’s borders

Globalny marsz na  Jerozolimę może przywieść tysiące Arabów do granic Izraela

By Marcy Oster · March 27, 2012

http://www.jta.org/news/article/2012/03/27/3092360/global-march-to-jerusalem-could-bring-thousands-to-israels-borders
1 out of 1Other Media
Arab demonstrators marking the 63rd anniversary of the Nakba, the term meaning “catastrophe” that Arabs use to describe the creation of the State of Israel, approaching a Golan Heights village, May 15, 2011. Photo by (Hamad Almakt/ Flash90)

JERUSALEM (JTA) — If pro-Palestinian calls for a so-called Global March to Jerusalem are heeded, thousands of Arabs from the West Bank, Gaza, Egypt, Lebanon, Jordan and Syria could converge on Israel’s borders.

The day, March 30, marks Land Day, which commemorates the deaths of six Arab Israelis killed in 1976 during protests against Israeli government land policies that confiscated privately owned Arab land.

While last year’s Land Day commemorations were held without incident, rallies two months later to mark the anniversary of what the Palestinians call the Nakba — the “catastrophe” of Israel’s founding in 1948 — brought thousands of Arabs from Lebanon, Syria and Gaza to march on Israel’s borders, and 13 marchers were killed.

A month later, on June 5, hundreds of Syrian protesters stormed the border with Israel on Naksa Day, the anniversary of the 1967 Six-Day War, and there were more casualties.

“The IDF is prepared for any eventuality and will do whatever is necessary to protect Israeli borders and residents,” the Israel Defense Forces’ spokesman told JTA this week when asked how the IDF is preparing for Land Day.

Citing senior defense officials, Haaretz reported that the IDF is prepared for “relatively serious events.” The Israeli daily added that the most current intelligence assessments believe that the demonstrations Friday will be “limited.”

Preparations for Land Day security have used last year’s Nakba and Naksa day rallies as models, according to reports. Security forces have updated their knowledge of non-lethal crowd dispersal methods, while border troops have gone on higher alert and additional IDF troops have been moved to the borders.

Israeli officials reportedly were most concerned about the Lebanese border and asked the Lebanese government to rein in protesters. The main Lebanese demonstration is planned for the Beaufort Castle, which is several miles north of the Israeli city of Metullah, rather than the border with Israel, the Lebanese branch of the Global March to Jerusalem announced last week. The number of demonstrators at Beaufort will be limited to 5,000, according to the Lebanese Daily Star newspaper, citing organizers of the march.

March general coordinator Ribhi Halloum told reporters earlier in the week that the march would be peaceful.

“The aim of the Al Quds march is to express a message of protest and condemnation against the policy of Israeli occupation in the occupied Palestinian territories,” he said, using the Arabic name for Jerusalem. “We will under no circumstances agree to violence or a violation of the borders. We will maintain the policy of nonviolent protest we have agreed to uphold.”

Land Day events also will be held inside Israel’s borders under the auspices of the Higher Arab Monitoring Committee with the banner “Save the lands and prevent the Judaization of Jerusalem.”

Israeli police have been cautioned to keep out of Arab villages in Israel in order to maintain calm.

Meanwhile, jailed Palestinian leader Marwan Barghouti, who is serving five life sentences in an Israeli prison for his role in five murders during the second intifada, called on Palestinians to launch a popular resistance campaign against Israel. His statement, issued in advance of Land Day, called on the Palestinian Authority to stop all coordination with Israel in the economic and security realms and to stop peace negotiations.

Israel and the Palestinian Authority currently are not engaged in negotiations.

 

Globalny marsz na  Jerozolimę może przywieść tysiące Arabów do granic Izraela

Przez Marcy Oster · 27 marca 2012

Zdjęcia

Demonstranci upamiętniających 63. rocznicę Nakba, termin oznacza “katastrofa”, że Arabowie używać do opisu stworzenia państwa Izrael, zbliżając się Golan Heights wioskę, 15 maja 2011 r. Zdjęcie (Hamad Almakt / Flash90)
1 z mediów 1Inny
Arabscy ​​demonstranci upamiętniających 63. rocznicę Nakba, termin oznacza “katastrofa”, że Arabowie używać do opisu stworzenia państwa Izrael, zbliżając się Golan Heights wioskę, 15 maja 2011 r. Zdjęcie (Hamad Almakt / Flash90)

Jerozolima (JTA) – Jeśli pro-palestyńskie wzywa do tzw Globalnej marca do Jerozolimy są zauważane, tysiące Arabów z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, Egipt, Liban, Jordania i Syria mogą zbiegają się granice Izraela.

Dzień, 30 marca, oznacza kraju Dzień, który upamiętnia śmierć sześciu arabskich Izraelczyków zginęło w 1976 roku podczas protestów przeciwko izraelskiej polityki gruntów rządowych, które skonfiskowane prywatnych arabskiej ziemi.

Podczas zeszłorocznych obchodów kraju Dzień odbyły się bez incydentów, rajdy dwa miesiące później w rocznicę tego, co Palestyńczycy nazywają Nakba – “katastrofy” z powstania Izraela w 1948 roku – przyniósł tysiące Arabów z Libanu, Syrii i Gazie marsz na granicy Izraela i 13 maszerujących zostało zabitych.

Miesiąc później, 5 czerwca, setki syryjskich demonstrantów szturmowały granicy z Izraelem w dniu Naksa, w rocznicę 1967 roku wojnie sześciodniowej, i nie było więcej ofiar.

“IDF jest przygotowany na każdą ewentualność i zrobi wszystko, co jest niezbędne do ochrony izraelskiej granicy i mieszkańców”, rzecznik Sił Obronnych Izraela spacerem powiedział JTA w tym tygodniu, kiedy zapytał, jak IDF przygotowuje się do Dnia Ziemi.

Powołując się na wyższych urzędników obronne, Haaretz donosi, że IDF jest przygotowany do “wydarzeń stosunkowo poważne.” Izraelski dziennik dodaje, że najbardziej aktualne oceny wywiadowcze uważają, że demonstracje piątek będzie “ograniczone”.

Preparaty dla bezpieczeństwa kraju Dzień wykorzystali zeszłoroczne Nakba i wiece Naksa dziennie jako modele, według raportów. Siły bezpieczeństwa dokonały aktualizacji wiedzy na temat nie-śmiertelnych metod nakazowego tłumu, podczas gdy wojska graniczne poszły na szkolnictwo ostrzegania i dodatkowych żołnierzy IDF zostały przeniesione do granic.

Izraelscy urzędnicy podobno była najbardziej zaniepokojona granicy libańskiej i poprosił rząd libański do powstrzymać protestujących. Głównym libański demonstracja planowana jest na Beauforta zamku, który jest kilka mil na północ od izraelskiej miejscowości Metullah, zamiast granicy z Izraelem, libański oddział globalnego marca w Jerozolimie ogłosił w zeszłym tygodniu. Liczba demonstrantów w Beaufort będzie ograniczona do 5000, według libańskiej gazecie Daily Star, powołując się na organizatorów marszu.

Marzec generalny koordynator Ribhi Halloum powiedział dziennikarzom na początku tygodnia, że ​​marsz będzie pokojowy.

“Celem Al Quds marszu jest wyrażenie wiadomość protestu i potępienia wobec polityki izraelskiej okupacji na okupowanych terytoriach palestyńskich,” powiedział, używając arabskiego nazwę Jerozolimy. “Będziemy w żadnym wypadku zgodzić się na przemocy lub naruszenie granic. Będziemy utrzymywać politykę pokojowego protestu Zgodziliśmy się utrzymać “.

Imprezy Dzień lądowe również odbędzie się wewnątrz granic Izraela pod patronatem Wyższej Komitetu Monitorującego arabskiego z hasłem “Save ziem i zapobiec Judaization Jerozolimy”.

Izraelscy policjanci zostały ostrzegł ustąpić z wiosek arabskich w Izraelu, aby utrzymać spokój.

Tymczasem więzienia palestyńskiego przywódcy Marwana Barghoutiego, który odbywa karę pięciu życiowych wyroki w izraelskim więzieniu za rolę w pięciu morderstw w czasie drugiej intifady, nazwany na Palestyńczyków, aby uruchomić popularną kampanię oporu przeciwko Izraelowi. Jego oświadczenie, wydane przed Dniem Ziemi, wezwał władze palestyńskie do zaprzestania wszelkiej koordynacji z Izraelem w sferze gospodarczej i bezpieczeństwa oraz do zatrzymania negocjacji pokojowych.

Izrael i Autonomia Palestyńska obecnie nie są zaangażowani w negocjacje.

 

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE