Destroy all churches in the Arabian Peninsula – Saudi Grand Mufti

Destroy all churches in the Arabian Peninsula – Saudi Grand Mufti

Published: 16 March, 2012, 06:30

polska wersja tłumaczona robotem

Saudi Grand Mufti Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh.

 

The Grand Mufti of Saudi Arabia has said that all churches in the Arabian Peninsula must be destroyed. The statement prompted anger and dismay from Christians throughout the Middle East.

Grand Mufti Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah made the controversial statement in a response to a question from a Kuwaiti NGO delegation. A Kuwaiti parliamentarian had called for a ban on the construction of new churches in February, but so far the initiative has not been passed into law. The NGO, called the Society of the Revival of Islamic Heritage, asked the Sheikh to clarify what Islamic law says on the matter.

The Grand Mufti, who is the highest official of religious law in Saudi Arabia, as well as the head of the Supreme Council of Islamic Scholars, cited the Prophet Mohammed, who said the Arabian Peninsula is to exist under only one religion.

The Sheikh went on to conclude that it was therefore necessary for Kuwait, being a part of the Arabian Peninsula, to destroy all churches on its territory.

In February, Kuwaiti MP Osama al-Munawar announced on Twitter that he was planning to submit legislation that would remove all churches in the country. However, he later clarified that existing churches should remain, while the construction of new non-Islamic places of worship would be banned.

Another MP, Mohamemd Hayef, backed al-Munawar, saying the number of churches in the country was already disproportionate to the number of Christians.

As for Saudi Arabia, all religions other than Islam are banned and there are no churches, although a small minority of Christians is theoretically allowed to practice their religion in the privacy of their own home.

The Grand Mufti’s words have caused a heated response from Christians living in Egypt, Lebanon, Jordan and other countries throughout the Middle East. A number of bloggers also wrote on the issue.

Considering the hysteria that besets the West whenever non-authoritative individuals offend Islam – for instance, a fringe, unknown pastor – imagine what would happen if a Christian counterpart to the Grand Mufti, say the Pope, were to declare that all mosques in Italy must be destroyed; imagine the nonstop Western media frenzy that would erupt, all the shrill screams of ‘intolerance’ and ‘bigot,’ demands for apologies if not resignation, nonstop handwringing by sensitive politicians, and worse,” Raymond Ibrahim of Jihad Watch, a blog critical of extremist Islamic laws, wrote.

­

The Holy Family Cathedral, Kuwait City, Kuwait (Image from kuwaitdailyphoto.blogspot.com)
The Holy Family Cathedral, Kuwait City, Kuwait (Image from kuwaitdailyphoto.blogspot.com)

Despite the sensational news value of the story, the Western media has been remarkably silent. No major news services have covered the story yet. Ibrahim argues that the Grand Mufti gets a free pass even when he incites Muslims to destroy churches because Saudi Arabia is an ally of the United States.

­Restrictions on Islam in the West

­The Grand Mufti’s words seem to mirror what a number of US politicians have been calling for – only their words were aimed at mosques and Muslims. In January, Republican Presidential candidate Herman Cain said Americans have a constitutional right to ban mosques, arguing that Islam combines church and state, which contradicts the US Constitution.

They’re using the church part of our First Amendment to infuse their morals in that community, and the people of that community do not like it,” Cain said on Fox News Sunday.

In November, Pat Buchanan, who vied for the Republican presidential nomination on a number of occasions, agreed with radio host Bryan Fischer in promoting limits to immigration from Islamic countries and the construction of new mosques.

In 2009 a constitutional amendment banning the construction of minarets was adopted in Switzerland following a referendum on the subject. Almost 58 per cent of the population said yes to the initiative, although the traditionally leftist French-speaking part of the country rejected it. The construction of new minarets is now banned throughout Switzerland, though the four existing minarets in Zurich, Geneva, Winterthur and Wangei bei Olten are to remain.

In 2010, French legislators banned face-covering headgear in public. The ban meant that women caught wearing the burqa in public could be fined up to 150 euros and/or be forced to participate in citizenship education. Proponents of the legislation argued that face covering was both an issue of security and social integrity, as facial recognition is important for communication. Opponents said the law encroached on personal freedoms.

Wielki mufti Arabii Saudyjskiej szejk Abdul Aziz al-Sheikh.

Wielki mufti Arabii Saudyjskiej stwierdził, że wszystkie kościoły na Półwyspie Arabskim muszą zostać zniszczone. Oświadczenie wywołało gniew i przerażenie wśród chrześcijanami na Bliskim Wschodzie.

Wielki Mufti Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah podjął to kontrowersyjne oświadczenie w odpowiedzi na pytanie delegacji organizacji pozarządowych Kuwejtu. Parlamentarzysta kuwejcki wezwał do zakazu budowy nowych kościołów w lutym, ale do tej pory inicjatywa nie została przekazana do prawa. Organizacja pozarządowa o nazwie Towarzystwo Odrodzenia Islamskiego Dziedzictwa, zwróciła się do Szejk w celu wyjaśnienia co islamskie prawo mówi w tej sprawie.

Wielki Mufti, który jest najwyższym urzędnikiem prawa religijnego w Arabii Saudyjskiej, a także szefem Rady Najwyższej uczonych islamskich, cytując Mahometa, który powiedział Półwysep Arabski ma istnieć tylko w ramach jednej religii.

Szejk doszedl do wniosku, że to było zatem konieczne do Kuwejtu, będąc częścią Półwyspu Arabskiego, by zniszczyć wszystkie kościoły na swoim terytorium.

W lutym kuwejcki MP Osama al-Munawar ogłoszono na Twitterze, że planuje podjąć ustawy, które pozwola usunąć wszystkie kościoły w tym kraju. Jednak później wyjaśnił, że istniejące kościoły powinny pozostać, a budowa nowych nie-islamskich miejsc kultu byłyby zakazane.

Innym MP, Mohamemd Hayef, wsparte al-Munawar, mówiąc liczba kościołów w kraju jest niewspółmierna do liczby chrześcijan.

Co do Arabii Saudyjskiej, wszystkie religie inne niż islam są zakazane i nie ma kościołów, chociaż niewielka liczba chrześcijan jest teoretycznie prawo do praktykowania swojej religii w zaciszu własnego domu.

Wielki Mufti słowa wywołały gorącą reakcję chrześcijan żyjących w Egipcie, Libanie, Jordanii i innych krajów na całym Bliskim Wschodzie. Liczba blogerów wypowiedziała się   również w tej sprawie.

“Biorąc pod uwagę, że histeria usidla Zachód zawsze nieautorytatywne osoby obrazić islam – na przykład, frędzle, nieznany pastor – wyobraź sobie, co by się stało gdyby chrześcijański odpowiednik Wielkiego Mufti, powiedzieć Papieżowi, miał oświadczyć, że wszystkie meczety we Włoszech muszą zostać zniszczone; wyobrazić nonstop zachodnią szaleństwem mediów, które mogłyby wybuchnąć, wszystkie przeraźliwe krzyki z ‘nietolerancji’ i ‘bigot, użyj’ domaga się na przeprosiny, jeśli nie złożył rezygnację, nonstop handwringing przez wrażliwe polityków, a co gorsza, “Raymond Ibrahim Jihad Watch, blog krytycznie ekstremistów islamskich praw napisał.


Katedra Świętej Rodziny, Kuwait City, Kuwejt (zdjęcie z kuwaitdailyphoto.blogspot.com)
Katedra Świętej Rodziny, Kuwait City, Kuwejt (zdjęcie z kuwaitdailyphoto.blogspot.com)

Pomimo sensacyjnego wartości informacyjnej opowieści, zachodnie media były niezwykle cicho. Brak główne serwisy informacyjne obejmowały historię jeszcze. Ibrahim twierdzi, że Wielki Mufti dostaje bezpłatny karnet nawet wtedy, gdy nawołuje muzułmanów do niszczenia kościołów, ponieważ Arabia Saudyjska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
-Ograniczenia dotyczące islamu na Zachodzie

Wielki Mufti słowa wydają się odzwierciedlać to, co wielu polityków amerykańskich zostały wzywając do – tylko ich słowa były skierowane w meczetach i muzułmanów. W styczniu, republikański kandydat na prezydenta Herman Cain powiedział Amerykanie mają konstytucyjne prawo do wprowadzenia zakazu meczetów, argumentując, że islam łączy Kościoła i państwa, co jest sprzeczne z Konstytucją USA.

“Oni używają część kościoła naszego Pierwszej Poprawki do zaparzenia ich moralność w tej społeczności, a ludzie z tej społeczności nie podoba,” Kain powiedział Fox News Sunday.

W listopadzie, Pat Buchanan, który rywalizował o nominację Republikanów na prezydenckiej wielokrotnie zgodził się z radiowca Bryan Fischera w promowaniu granice imigracji z krajów islamskich oraz budowę nowych meczetów.

W 2009 roku poprawki do konstytucji zakazu budowy minaretów w Szwajcarii została przyjęta w następstwie referendum w tej sprawie. Prawie 58 procent populacji, że tak do tej inicjatywy, chociaż tradycyjnie lewicowy francuskojęzycznej części kraju, odrzucił ją. Budowa nowych minaretów jest obecnie zakazane w całej Szwajcarii, choć cztery istniejące minarety w Zurychu, Genewie, Winterthur i Wangei bei Olten mają pozostać.

W 2010 r. francuski ustawodawcy zakaz pokrywających twarz nakrycia głowy w miejscach publicznych. Zakaz oznacza, że ​​kobiety złowione noszenia burki w miejscach publicznych może zostać ukarany grzywną do 150 euro i / lub być zmuszony do uczestniczenia w edukacji obywatelskiej. Zwolennicy przepisów argumentowali, że pokrycie twarz była zarówno kwestia integralności bezpieczeństwa i społeczne, jak rozpoznawanie twarzy jest ważne dla komunikacji. Przeciwnicy powiedział, że ustawa wkroczyła na wolności osobistej.

 

 

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE