Henry Kissinger: “If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be Deaf”

Przypominamy: Laureat Pokojowej Nagrody Nobla H. Kissinger już dwa lata temu wiedział, że rząd syryjski użyje gazu bojowego przeciwko ludności i będzie potrzebna interwencja.

(-) Red.

Henry Kissinger: “If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be Deaf”

By Alfred Heinz 27/11/2011

 

 Henry Kissinger, the most famous living practitioner of international statecraft

NEW YORK – USA – In a remarkable admission by former Nixon era Secretary of State, Henry Kissinger, reveals what is happening at the moment in the world and particularly the Middle East.

Speaking from his luxurious Manhattan apartment, the elder statesman, who will be 89 in May, is all too forward with his analysis of the current situation in the world forum of Geo-politics and economics.

“The United States is baiting China and Russia, and the final nail in the coffin will be Iran, which is, of course, the main target of Israel. We have allowed China to increase their military strength and Russia to recover from Sovietization, to give them a false sense of bravado, this will create an all together faster demise for them. We’re like the sharp shooter daring the noob to pick up the gun, and when they try, it’s bang bang. The coming war will will be so severe that only one superpower can win, and that’s us folks. This is why the EU is in such a hurry to form a complete superstate because they know what is coming, and to survive, Europe will have to be one whole cohesive state. Their urgency tells me that they know full well that the big showdown is upon us. O how I have dreamed of this delightful moment.”

“Control oil and you control nations; control food and you control the people.”

Mr Kissinger then added: “If you are an ordinary person, then you can prepare yourself for war by moving to the countryside and building a farm, but you must take guns with you, as the hordes of starving will be roaming. Also, even though the elite will have their safe havens and specialist shelters, they must be just as careful during the war as the ordinary civilians, because their shelters can still be compromised.”

After pausing for a few minutes to collect his thoughts, Mr Kissinger, carried on: “We told the military that we would have to take over seven Middle Eastern countries for their resources and they have nearly completed their job. We all know what I think of the military, but I have to say they have obeyed orders superfluously this time. It is just that last stepping stone, i.e. Iran which will really tip the balance. How long can China and Russia stand by and watch America clean up? The great Russian bear and Chinese sickle will be roused from their slumber and this is when Israel will have to fight with all its might and weapons to kill as many Arabs as it can. Hopefully if all goes well, half the Middle East will be Israeli. Our young have been trained well for the last decade or so on combat console games, it was interesting to see the new Call of Duty Modern Warfare 3 game, which mirrors exactly what is to come in the near future with its predictive programming. Our young, in the US and West, are prepared because they have been programmed to be good soldiers, cannon fodder, and when they will be ordered to go out into the streets and fight those crazy Chins and Russkies, they will obey their orders. Out of the ashes we shall build a new society, there will only be one superpower left, and that one will be the global government that wins. Don’t forget, the United States, has the best weapons, we have stuff that no other nation has, and we will introduce those weapons to the world when the time is right.”

End of interview. Our reporter is ushered out of the room by Kissinger’s minder.

 

Żeby nie słyszeć bębnów wojny trzeba być głuchym

New York-USA. Doniosłe wyznanie Henry Kissingera , byłego, za prezydentury Nixona, Sekretarza Stanu USA, pokazuje to co się obecnie w świecie dzieje a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Wypowiedział je w swoim luksusowym domu na Manhattanie najstarszy działacz państwowy, który ukończy w maju tego roku 89 lat, patrząc daleko w przyszłość i analizując bieżącą sytuację w świecie na forum geopolityki i gospodarki.

“Stany Zjednoczone minimalizują Chiny i Rosję a ostatnim gwoździem do ich trumny będzie Iran, który oczywiście, jest głównym celem Izraela. My pozwoliliśmy Chinom zwiększyć ich potęgę militarną, daliśmy czas Rosji żeby wylizała się z sowietyzacji, daliśmy im poczucie wyższości, oczywiście fałszywe, ale to wszystko razem szybko ich doprowadzi do zguby.

My tak jak wyśmienity strzelec, nie musimy wybierać broni tak jak czynią to nowicjusze i kiedy oni podejmą próbę to my zrobimy “pif-paf”.

Nadchodząca wojna będzie na tyle poważna, że tylko jedno supermocarstwo będzie mogło wygrać i to będziemy my. Oto dlaczego Unia Europejska tak się spieszyła żeby stworzyć swoje supermocarstwo, ponieważ oni wiedzą co nadchodzi a aby przetrwać, Europa będzie musiała być jedną całością spójnego państwa. Ta niezwłoczność mówi mi, że oni dobrze wiedzą czego można od nas oczekiwać. Och, jak bardzo marzyłem o tyn zachwycającym momencie.

Kontrolując ropę naftową, kontroluje się narody, kontrolując żywność, kontroluje się ludy.”

Pan Kissinger dodał następnie: “Jeśli jesteś zwykłym człowiekiem to możesz przygotować się do wojny, wyjechać na wieś, ale powinieneś wziąć broń ze sobą ponieważ wszędzie będą wędrować hordy głodujących. Chociaż elita będzie miała własne schrony i bunkry dla specjalistów to powinna ona być na tyle ostrożna w czasie wojny jak zwykli obywatele ponieważ ich schronienia także będą zagrożone”.

Po kilku minutach milczenia żeby zebrać myśli, pan Kissinger ciągnął:

“Mówiliśmy naszym wojskowym, że będziemy musieli zająć dla siebie siedem bliskowschodnich krajów ze względu na ich zasoby bogactw naturalnych i oni praktycznie wykonali to zadanie. Wiecie jaką mam opinię o naszych wojskowych ale powinienem powiedzieć, że tym razem wypełniali rozkazy zbyt gorliwie. To jest zaledwie ostatni krok ponieważ Iran naprawdę zakłóca równowagę. Jak długo Chiny i Rosja będą stać i patrzeć jak Ameryka je wypiera? Wielki rosyjski niedźwiedź i chiński smok będą zmuszone wybudzić się ze snu a w tym czasie Izrael będzie musiał walczyć ze wszystkich sił żeby zabić jak najwięcej Arabów, tylu ilu tylko będzie mógł. Mam nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie dobrze to połowa Bliskiego Wschodu będzie należała do Izraela. Nasza młodzież szkoliła się przez ostatnie dziesięciolecie, lub coś koło tego, w grach komputerowych i to jest interesujące widzieć w nowych grach takich jak “Call of Duty” i “Warfare 3”, to, że one odzwierciedlają dokładnie to co nadchodzi w najbliższej przyszłości z jej inteligentnym programowaniem.

Nasza młodzież w USA i na Zachodzie jest gotowa, ponieważ została ona zaprogramowana żeby być dobrymi żołnierzami, mięsem armatnim, a kiedy dostaną oni rozkaz wyjścia na ulice i walki z tymi obłąkanymi Chińczykami i Rosjanami to oni będą wykonywać rozkazy.

Z popiołów będziemy budować nowy świat a w nim będzie tylko jedno supermocarstwo i to będzie globalny rząd, który wygrywa zawsze. Nie zapominajcie, że Stany Zjednoczone mają najlepszą broń, której nie ma żaden inny naród i my pokażemy światu tę broń kiedy nadejdzie odpowiedni czas.”

Po zakończeniu wywiadu naszego reportera wyprowadził z pokoju ochroniarz Kissingera.

.  H. Kissinger uchodzi za jastrzębia.Jego wypowiedź to potwierdza.Pewność z jaką rysuje przejęcie przez żydów ziemskiego świata nie pozostawia złudzeń.Żydzi w Izraelu,w USA oraz wszędzie, gdzie przejęli rządy i wszystkie instytucje w krajach europejskich i poza Europą, przygotowywani od dziesięcioleci do decydującej rozgrywki o panowanie nad światem są gotowi do jego zagłady.Z popiołów zrodzi się Nowy Świat według Nowego Porządku z Globalnym Rządem.Z wypowiedzi Nadczłowieka pociągającego za sznurki marionetki rządzące Starym Światem wynika, że Nowy Świat zdominują żydzi a zapewni im to cudowna, dotąd nieznana broń,która zostanie użyta w odpowiednim czasie.Zapowiada się i strasznie i ciekawie.O jakiej broni mówi Henri Kissinger.

 

Политика / Генри Киссинджер: «Чтобы не слышать барабаны войны, нужно быть глухим”

Генри Киссинджер: «Чтобы не слышать барабаны войны, нужно быть глухим"
НЬЮ-ЙОРК – США. Знаменательное признание Генри Киссинджера, бывшего в эпоху Никсона, госсекретарем США , показывает то, что происходит в данный момент в мире, и особенно на Ближнем Востоке
Его произнес из своего роскошного дома в Манхэттене, старейший государственный деятель, которому исполнится 89 лет в мае этого года, заглядывая далеко вперед с его анализом текущей ситуации в мире на форуме о геополитике и экономике.
“Соединенные Штаты минимизируют Китай и Россию, и последним гвоздем в их гроб будет Иран, который, конечно же, главная цель Израиля. Мы позволили Китаю увеличить свою военную мощь, дали России время, чтобы оправиться от советизации, дали им ложное чувство превосходства, но все это вместе быстрее приведет их к гибели. Мы как отличный стрелок не нуждаемся в выборе оружия, подобно новичкам, и, когда они попытаются, мы сделаем “банг-банг”. Грядущая война будет настолько серьезной, что только одна сверхдержава может выиграть, и это будем мы. Вот почему ЕС так торопились, чтобы сформировать свою сверхдержаву, потому что они знают, что грядет, и чтобы выжить, Европе придется быть единым целым сплоченного государства. Эта безотлагательность говорит мне, что они хорошо знают, что ждать от нас. О, как я мечтал об этом восхитительном моменте. ”
“Контролируя нефть – вы контролируете нации; контролируя пищу – вы контролируете народы”.
Г-н Киссинджер затем добавил: “Если вы обычный человек, то вы можете подготовится к войне, переехав в сельскую местность, но вы должны взять оружие с собой, так как повсюду будут бродить орды голодных. Хотя элита будет иметь собственные убежища и приюты для специалистов, они должны быть столь же осторожными во время войны, как рядовые граждане, так как их убежища тоже будут под угрозой”.
Сделав паузу в несколько минут, чтобы собраться с мыслями, г-н Киссинджер продолжил:
“Мы говорили нашим военным, что нам придется взять на себя семь ближневосточных стран из-за ресурсов, и они практически завершили свою работу. Вы знаете, какого я мнения о наших военных, но я должен сказать, что они выполняли приказы излишне рьяно этот раз. Это всего лишь последняя ступенька, т. к. Иран действительно нарушает баланс. Как долго Китай и Россия будут стоять и смотреть, как Америка убирает их? Великий русский медведь и Китайский дракон будут вынуждены пробудиться от спячки, и в это время Израиль должен будет бороться изо всех сил, чтобы убить как можно больше арабов – сколько, сколько он сможет. Надеюсь, если все пойдет хорошо, половина Ближнего Востока станет израильской. Наша молодежь обучалась за последнее десятилетие или около того в компьютерных играх, это интересно видеть по новым играм Call of Duty и Warfare 3, которые отражает именно то, что грядет в ближайшем будущем с его интеллектуальным программированием. Наша молодежь, в США и на Западе готовы, потому что они были запрограммированы, чтобы быть хорошими солдатами , пушечным мясом, и когда им прикажут выйти на улицы и бороться с теми сумасшедшими китайцами и русскими, они будут подчиняться приказам. Из пепла мы будем строить новое общество, и в нем останется только одна сверхдержава, и это будет глобальное правительство, которое выигрывает. Не забывайте, что Соединенные Штаты имеют лучшее оружие, которого не имеет никакой другой народ, и мы покажем это оружие миру, когда придет нужное время.”
По окончании интервью нашего репортера проводил из комнаты телохранитель Киссинджера.

 

 

 

, , , ,

2 Responses to Henry Kissinger: “If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be Deaf”

  1. veritas 03/09/2013 at 13:54 #

    Obama Has No Authority to Attack Syria, IT’S ILLEGAL

  2. KSC 03/09/2013 at 14:02 #

    Obama nie ma nic do powiedzenia.
    To żydzi decydują.

    KSC

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE