Kevin MacDonald: Pat Buchanan Fired from MSNBC

 

Pat Buchanan Fired from MSNBC  

Kevin MacDonald on February 19, 2012121 Comments

 

We should all he outraged that Pat Buchanan has been fired by MSNBC. As he notes (“The New Blacklisting“; VDARE.com), his firing came after “after an incessant clamor from the left” resulting from the release of his book, Suicide of a Superpower. The problem is that Buchanan doesn’t accept the dogma that our multiracial/multicultural future is going to be just a wonderful place to live. As quoted by one of the clamorers, Media Matters, Buchanan describes the America of 2041 this way:

America’s gonna look very much like California right now. And what does that mean?

California is bankrupt. It’s bond rating is the lowest of any place. Los Angeles, half the people there don’t speak English as — in their own homes — 5 million people. And you’ve got all the problems of crimes. You’ve got a black-brown war among the underclass, as one sheriff described it, in the prisons and in the gangs. And people are leaving California. And it’s the old tax consumers are coming in.

Now, these are not bad or evil people. Even the ones who are illegal. They’re coming to work, many of them. They’re coming for a better life. But the truth is they are bankrupting the state of California because of that divide you mentioned between taxpayers and tax consumers. And what happens when all of America is like that, when every American city is like LA?

What’s so great about being on the left is that you don’t have to rebut your enemies’ ideas. Truth and the interests of Whites are irrelevant when up against the interests and s8moral claims of non-Whites. Here Buchanan is committing the cardinal sin of the new dispensation: Implying that there  are real differences between peoples and that a very large percentage of the newcomers are not particularly talented and are prone to sucking up government services. And apart from the economic consequences of the Third World invasion, I think it’s going to be way worse for Whites when they become a minority because they will be increasingly victimized by the coalition of the left that hates them so much now.  Not to mention the findings of all the research that multicultural societies are prone to conflict, political alienation, and lack of willingness to contribute to public goods like government-sponsored healthcare.

 


The leftist idea that all this can be decided on moral grounds and that people like Buchanan must be silenced in the mainstream media implies that the future of White America should not be discussed openly and honestly. Facts and an honest discussion of the legitimate interests of Whites are irrelevant.  The greatest question in the history of the republic—whether Whites should willingly become a minority—will be decided by elites in the media and their favorite activist organizations representing peoples who obviously see their interests coinciding with making Whites a minority as soon as possible. Those who oppose this agenda will find themselves out of work, excluded from positions of influence, and generally confronted with very diminished opportunities in life.

The really surprising thing is that Buchanan wasn’t fired a long time ago given that he has been on  the wrong side of the ADL for over 2o years. Buchanan has consistently called attention to the power of the Israel Lobby and its promotion of wars on behalf of Israel since the first war with Iraq in 1991. He also went against the Holocaust Industry by daring to defend John Demjanjuk in the mainstream media. In the VDARE article, he quotes Abe Foxman complaining that Buchanan ”bemoans the destruction of white Christian America.” As Buchanan says, why shouldn’t he complain about it? He’s a Christian. And he’s White.  Watch Foxman go into a rage at the thought that Israel doesn’t have a right to do everything it can to remain a Jewish state. And need I state the obvious—that Jewish money funds the left?

I remember well when Buchanan appeared as a regular columnist in major American newspapers. He used to have a regular column in the LATimes—inconceivable now. It’s been a steady slide from the mainstream.  His fall from grace is really an indication of the power of the enemies of White America. They are in charge now, and if we don’t change that soon,  the catastrophe will be upon us.

 

Pat Buchanan zwolniony z MSNBC
Kevin MacDonald w dniu 19 lutego 2012 – 121 Komentarze

Wszyscy powinniśmy się oburzać, że Pat Buchanan został zwolniony przez MSNBC. Jak zauważa (“New Czarne listy”; VDARE.com), jego spalanie przyszedł po “po nieustannym wołaniem od lewej” wynikające z wydania jego książki, samobójstwa z supermocarstwem. Problemem jest to, że Buchanan nie przyjmuje dogmat, że nasza wielorasowe / wielokulturowej przyszłości ma zamiar być tylko wspaniałe miejsce do życia. Cytowany przez jeden z clamorers, w sprawach Media, Buchanan opisuje Amerykę z 2041 w ten sposób:

Ameryka jest gonna wyglądać bardzo podobnie do Kalifornii właśnie teraz. A co to znaczy?

Kalifornia jest bankrutem. Jego ocena obligacji jest najniższy z dowolnego miejsca. Los Angeles, pół ludzie tam nie mówią po angielsku, jak – w ich własnych domach – 5 milionów ludzi. I masz wszystkie problemy zbrodni. Masz czarno-brązowy wojnę wśród nizin społecznych, jak jeden szeryf opisał, w więzieniach i gangów. A ludzie opuszczają Kalifornii. I to stare konsumenci podatkowe idą w.

Teraz, to nie są złe lub źli ludzie. Nawet ci, którzy są nielegalne. Idą do pracy, wielu z nich. Idą do lepszego życia. Ale prawda jest ich bankructwa stanu Kalifornia z powodu tego podziału jest mowa między podatników i konsumentów podatków. A co się dzieje, kiedy cała Ameryka jest tak, kiedy każde miasto amerykańskie jest jak LA?

Co jest takiego wspaniałego w byciu po lewej jest to, że nie trzeba obalić idee swoich wrogów. Prawda i interesy białych są bez znaczenia, gdy się przeciwko interesom i s8moral roszczeń nie-białych. Tu Buchanan popełnia grzechem śmiertelnym nowej dyspensy: wraz z nazwą, zakładając, że istnieją realne różnice pomiędzy narodami i że bardzo duży procent przybyszów nie są szczególnie utalentowani i mają skłonność do zasysania usług publicznych. A poza ekonomicznymi skutkami inwazji Trzeciej Światowej, myślę, że będzie to sposób gorszy dla białych, gdy stają się mniejszością, ponieważ będą one w coraz większym stopniu represjonowany przez koalicję lewicy, który nienawidzi ich tak bardzo teraz. Nie wspominając już wyniki wszystkich badań wynika, że ​​społeczeństwa wielokulturowe są skłonne do konfliktu, politycznej alienacji i braku chęci przyczynienia się do dóbr publicznych, takich jak opieka zdrowotna sponsorowanych przez rząd.

Lewicowy pomysł, że to wszystko może zostać podjęta decyzja ze względów moralnych i że ludzie tacy jak Buchanan musi być wyciszony w mediach głównego nurtu wskazuje, że przyszłość białej Ameryce nie powinny być dyskutowane otwarcie i szczerze. Fakty i uczciwa dyskusja z uzasadnionych interesów białych są nieistotne. Największym pytaniem w historii republiki: czy Whites powinien chętnie się mniejszości zostanie podjęta przez elity w mediach i ich ulubione organizacje aktywistów reprezentujących narody, które oczywiście zobaczyć ich interesów kolidujących z tworzenia białych mniejszości w możliwie najkrótszym terminie. Ci, którzy sprzeciwiają tego programu znajdą się bez pracy, wykluczony z pozycji wpływów, i generalnie do czynienia z bardzo zmniejszonych szans w życiu.

Naprawdę zaskakujące jest to, że Buchanan nie został zwolniony dawno temu podano, że był po złej stronie ADL ponad 2o lat. Buchanan wielokrotnie zwracał uwagę na siłę lobby Izraela i jego promocji wojen w imieniu Izraela od czasów pierwszej wojny z Irakiem w 1991 roku. On również wyszedł przed Przemysłu Holokaustu przez ośmielił się bronić Johna Demjanjuka w mediach głównego nurtu. W VDARE artykule cytuje Abe Foxman narzeka, że ​​Buchanan “opłakuje zniszczenie białym chrześcijańskiej Ameryce”. Jako Buchanan mówi, dlaczego nie powinien narzekać? On jest chrześcijaninem. A on jest biały. Zegarek Foxman przejść do wściekłości na myśl, że Izrael nie ma prawa robić wszystko, aby pozostać państwo żydowskie. I trzeba ja podawać oczywiste, że żydowscy funduszy pieniężnych w lewo?

Pamiętam dobrze, gdy Buchanan pojawił się jako stałym felietonistą w największych amerykańskich gazetach. Używał do prowadzenia regularnego kolumnę LATimes-nie do pomyślenia teraz. To był stały slajdów z głównego nurtu. Jego upadek z łaski jest naprawdę wskaźnikiem siły wrogów białej Ameryce. Są za teraz, a jeśli nie zmienimy, że wkrótce, katastrofa będzie na nas.

 

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE