Aborcja: Serbia

 

The abortion issue in Serbia
December 2009, Vol. 14, No. 6 , Pages 385-390
Mirjana Rašević*, Katarina Sedlecky

*Institute of Social Sciences, University of Belgrade, Serbia
Family Planning Centre of Serbia, Mother and Child Health Care Institute, Belgrade, Serbia
Correspondence:  Katarina Sedlecky, Mother and Child Health Care Institute of Serbia, 6-8 Radoja Dakica Street, 11070 Belgrade, Serbia. Tel: +381 11 3108 207. Fax: +381 11 3108 172. E-mail: ksedlec@eunet.rsABSTRACT Section: Next section

Objectives To investigate the causes of the persistently high abortion rate in Serbia.

Methods  We analysed the legal aspect of abortion, related health care regulations and policies, and social environment, as primary factors, and knowledge, attitudes and practice of health care providers and clients, as secondary determinants of the large number of induced abortions.

Results A complex array of factors accounted for the high abortion prevalence. The main ones are easy access to induced abortion coupled with substantial obstacles to efficient use of contraception, insufficient relevant knowledge about and a resistance to modern contraceptives among women and men in need and health care providers, a firm social basis for traditional birth control, and limitations in the family planning programme.

Conclusions  The persistence of a high abortion rate in Serbia appears to be due to many underlying causes, which have changed little over time. The future of this issue will depend on the introduction of a modern concept of family planning at the political, educational and health care level.


introduction Section: Previous sectionNext section

The large number of abortions carried out in Serbia was first highlighted at the Congress of physicians, in 19351. Although abortion, at that time, was already practised on a large scale, the number increased further after socio-medical indications were accepted as grounds for the procedure. Between 1969, the year when complete liberalisation of abortion came into effect, and 1989, the number of abortions increased from 167,383 to 201,660. The same trend was observed when the number of abortions was compared to the number of live births and number of women of reproductive age. From 1969 to 1989 the number of abortions per 100 live births increased from 107.0 to 133.7, and per 1,000 women aged 15–49, the rate increased from 72.2 to 82.4. According to world review data on induced abortion2, the only countries with a higher abortion rate in the 1980s were the Soviet Union and Romania (111.9 and 90.9 per 1,000 women of reproductive age, respectively).

Since about 1990 the registered data regarding induced abortions in Serbia are no longer reliable; the number of registered abortions in the years thereafter has probably been grossly underestimated. For example, 42,322 abortions were registered in 2000 and only 24,273 in 2007 although the total fertility rates were then 1.47 and 1.39, and the percentages of women in stable relationships using any form of contraception were 58.3% and 41.2%, respectively3–5. Bearing in mind that the factors associated with a high number of abortions have not changed and that both fertility and contraceptive prevalence have decreased, this huge drop in registered abortions since the 1990s is highly questionable. The reason behind the incomplete registration of abortions seems to be that the majority of induced abortions, performed in private health clinics, are not included. Moreover, health care workers often underestimate the importance of abortion registration. The estimated number of induced abortions in Serbia today (excluding Kosovo and Metohia) is about 150,000 abortions per year or 90.5 per 1,000 women aged 15–496.

Several studies in Serbia show the negative consequences of induced abortion. One of the biggest studies, which included 2359 women, revealed that those who had undergone multiple abortions ran a statistically significant greater risk of infertility7. The results of another survey pointed out that 45% of women are still emotionally and psychologically affected by the abortion they underwent, up to two months after the intervention8.

We wished to identify the causal factors involved in the high prevalence of induced abortion in Serbia.

http://informahealthcare.com/doi/full/10.3109/13625180903215422

Read More:

Tłumaczenie robotem

Emisja TOC Poprzedni artykuł | Następny artykuł
Kwestia aborcji w Serbii

Grudzień 2009, Vol.. 14, nr 6, strony 385-390

PDF (65 KB)
PDF Plus (66 KB)
Przedruki
Uprawnienia

Mirjana Rašević *, Katarina Sedlecký †
* Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
Rodzina † Centrum Planowania Serbii, Mother and Child Health Care Institute, Belgrad, Serbia
Korespondencja: Katarina Sedlecký, Matka i Dziecko Health Care Instytut Serbii, 6-8 Radoja Dakica Street, 11070 Belgrad, Serbia. Tel: +381 11 3108 207. Fax: +381 11 3108 172. E-mail: ksedlec@eunet.rs

STRESZCZENIE Rozdział:
Następna sekcja

Cele zbadania przyczyn utrzymującej się wysokiej stopy aborcji w Serbii.

Metody Przeanalizowano prawny aspekt aborcji, przepisów związanych z opieki zdrowotnej i polityki i środowiska społecznego, jako podstawowych czynników, i wiedzy, postawy i praktyki opieki zdrowotnej i klientów, jako wtórne determinanty dużej liczby wywołanych aborcji.

Wyniki kompleks szereg czynników stanowiły wysokiej częstości aborcji. Najważniejsze z nich to łatwy dostęp do aborcji w połączeniu z istotnych barier dla efektywnego wykorzystania antykoncepcji, niedostatecznej wiedzy na temat właściwego i oporu do nowoczesnych środków antykoncepcyjnych u kobiet i mężczyzn w potrzebie i opieki zdrowotnej, firma społecznej bazy dla tradycyjnego urodzenia kontroli i Ograniczenia w programie planowania rodziny.

Wnioski Utrzymywanie się wysokiego tempa aborcji w Serbii wydaje się być wynikiem wielu podstawowych przyczyn, które zmieniły trochę w czasie. Przyszłość tej kwestii będzie zależeć od wprowadzenia nowoczesnej koncepcji planowania rodziny w sytuacji politycznej, edukacyjnej i zdrowotnej poziomie opieki.
Słowa kluczowe: Poronienie, antykoncepcyjne zachowanie, Serbia

Sekcja wprowadzenie:
Poprzednia sekcja sectionNext

Duża liczba aborcji przeprowadzonych w Serbii podkreślono po raz pierwszy na kongresie lekarzy w 19351. Mimo, że aborcja w tym czasie była już praktykowana na szeroką skalę, liczba wzrosła dodatkowo po społeczno-medyczne wskazania zostały przyjęte jako podstawa do zabiegu. W latach 1969, rok po pełnej liberalizacji aborcji w życie, a 1989, liczba aborcji wzrosła z 167,383 do 201,660. Samą tendencję, gdy liczba poronień była w porównaniu z liczbą urodzeń żywych i liczby kobiet w wieku rozrodczym. Od 1969 do 1989 roku liczba aborcji na 100 urodzeń żywych wzrosła z 107,0 do 133,7, a na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat, stopa wzrosła z 72,2 do 82,4. Według danych światowych przeglądowych na wzbudzane abortion2, tylko kraje o wyższym aborcji w 1980 roku były Związek Radziecki i Rumunii (111,9 i 90,9 na 1000 kobiet w wieku rozrodczym, odpowiednio).

Od około 1990 zarejestrowanych danych dotyczących wywołane aborcji w Serbii nie są już wiarygodne; liczba zarejestrowanych aborcji w kolejnych latach prawdopodobnie została rażąco zaniżona. Na przykład, 42,322 aborcji odnotowano w 2000 roku i tylko 24,273 w 2007 roku mimo iż łączna dzietność były następnie 1,47 i 1,39, a odsetek kobiet w stałych związkach z wykorzystaniem wszelkich form antykoncepcji było 58,3% i 41,2%, respectively3-5. Mając na uwadze, że czynniki związane z dużą liczbą aborcji nie uległy zmianie i że zarówno płodności i antykoncepcji przewaga zmniejszyła się, to ogromny spadek zarejestrowanych aborcji od 1990 jest wysoce wątpliwa. Powodem niepełnej rejestracji aborcji wydaje się, że większość wywołanych aborcji, wykonywane w prywatnych klinikach zdrowia, nie zostały uwzględnione. Ponadto, pracownicy służby zdrowia często nie doceniają znaczenia rejestracji aborcji. Szacunkowa liczba poronień indukowanych w Serbii dziś (z wyjątkiem Kosowa i Metohia) wynosi około 150.000 aborcji rocznie lub 90,5 na 1000 kobiet w wieku 15-496.

Liczne badania w Serbii pokazać negatywne konsekwencje aborcji. Jeden z największych badań, które objęło 2359 kobiet, wykazały, że ci, którzy przeszli wiele aborcji prowadził istotną statystycznie większe ryzyko infertility7. Wyniki innego badania wskazał, że 45% kobiet są jeszcze emocjonalnie i psychologicznie wpływ aborcji został poddany, do dwóch miesięcy po intervention8.

Chcieliśmy w celu identyfikacji czynników przyczynowych zaangażowanych w wysokiej częstości występowania aborcji w Serbii.

Sekcja metody:
Poprzednia sekcja sectionNext

Badaliśmy zarówno pierwotne i wtórne czynniki. Prawne aspekty kontroli urodzeń, rozporządzeń z opieki zdrowotnej i polityki, jak i środowiska społecznego są głównymi czynnikami. Jako wtórne czynników, oceniliśmy wiedza, postawy i praktyki obu placówek służby zdrowia oraz klientów związanych z aborcją.

Przepisy prawne dotyczące aborcji i antykoncepcji, odpowiednie planowanie rodziny (FP) dokumenty i wskaźników, edukacja seksualna w szkołach, kształcenie specjalistyczne w zakresie doradztwa FP personelu medycznego, jak również rozwój przyjaznych dla młodzieży usług reprodukcyjnych opieki zdrowotnej zostały ocenione. Charakterystyka głównych bohaterów biorących udział w realizacji opcji zostały przeanalizowane przez wszystkich dostępnych danych, uzyskanych z trzech populacji reprezentatywne, pięć dogłębne badania opublikowane i jeden nieopublikowanych do tej pory, z których wszystkie zostały przeprowadzone w Serbii po 1990 roku. Dwa ludności rozrodcze badania zdrowia za pomocą tej samej metodologii, zostały wykonane w terminie siedmiu lat (2000 i 2007) 4,5. Trzecie badanie było analityczne badanie, które ocenia jakość opieki zdrowotnej ludności Serbia9.

Postawy i praktyki pracowników służby zdrowia badano w dwóch badaniach. Pierwszym z nich została przeprowadzona w 1994 roku i obejmowały 437 tematy (lekarzy, ginekologów, pediatrów, pielęgniarek rodzinnych, pielęgniarek i położnych) z wszystkich pierwotnych zakładów opieki zdrowotnej w Belgrade10. Drugi, w 2006 roku, był oparty na 27% odpowiedzi na kwestionariusz rozesłany do wszystkich członków Ginekologii i oddziały położnictwa serbskiej Medycznej Society11.

Przebadaliśmy także wyniki dwóch badań, które koncentruje się na zdrowie reprodukcyjne młodzieży. Jeden z nich, przeprowadzone w 1964, 1980 i 2000 roku oceniano wiedzy i regulacji płodności wśród młodzieży uczęszczających do szkół w Novi Sad12. Drugie badanie zbadać wiedzy, postaw i praktyk związanych z antykoncepcji 300 aktywnych seksualnie dziewcząt 19-letnich z Belgrade13.

Postawy kobiet, które domagały się przerwania ciąży są analizowane na podstawie wyników badań przeprowadzonych na początku lat 1990 w Belgradzie między 400 subjects8. Opinia na temat nowoczesnego stosować antykoncepcję wywodzi się z danymi z badania przeprowadzonego przez wzrostu od wiedzy (GFK) Grupy w 2006 roku, które obejmowały 1000 kobiet z Serbii ust Sedlecký & Rasevic, 2007 r., niepublikowana).

Sekcja Wyniki:
Poprzednia sekcja sectionNext
Prawne aspekty kontroli urodzeń

Duża liczba aborcji można częściowo wyjaśnić na początku liberalizacji aborcji w czasie, gdy nowoczesne środki antykoncepcyjne były ani w pełni rozwiniętej ani szeroko available14. Społeczno-medyczne wskazania zostały przyjęte jako podstawa do aborcji z 1952 roku. W 1969 roku ustawa została następnie zliberalizowane. Aborcja była wtedy dozwolone, bez “okres oczekiwania” znajdujące się na życzenie kobiety do ciąży dziesięć tygodni, a nawet ponad dziesięć tygodni, za zgodą komisji lekarskiej. Od 1995 aborcja jest dostępna na żądanie dla kobiet w wieku 16 lat, zamiast 18 lat jak to było dotychczas. W celu uzyskania aborcji, kobiety przejść bezpośrednio do ginekologa, który ma prawny obowiązek przeprowadzenia tej procedury. Kobiety płacą daną instytucję medyczną, gdzie aborcja jest wykonywana. Koszt aborcji jest wysoka, co odpowiada połowie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, a wyższa niż roczny koszt skutecznej antykoncepcji. Nie ma znaczącej różnicy w cenie aborcji w jednostkach prywatnych i państwowych, ale ginekolodzy są wypłacane jedynie w przypadku wykonywania tej procedury w praktyce prywatnej. Jednakże te ostatnie aborcje nie są zarejestrowane, należą do sfery szarej, gospodarki nielegalnej. Jednocześnie, chociaż nie jest specjalnie określone, przepis antykoncepcja przyjęto do być częścią ginekologa regularnie obowiązku zawodowego. Wszystkie aborcje są chirurgicznych, jako medyczne aborcja nie jest legalnie dostępna w Serbii.

Regulacje odnoszące się do wprowadzenia środków antykoncepcyjnych na rynku są skomplikowane i finansowo zniechęcające dla firm farmaceutycznych. Z tego powodu, połączone doustnych środków antykoncepcyjnych (COC) i lewonorgestrel-wewnątrzmacicznego systemu (LNG-IUS), prezerwatywy i środków plemnikobójczych są jedynym dostępnym antykoncepcyjne i nikt nie jest wolny od opłat. Niestety, miedzi wewnątrzmaciczne urządzeń (IUD), implanty, zastrzyki i progestagen tylko pigułki (TZO), w antykoncepcyjny plaster i krążek dopochwowy nie są na rynku. Ponadto, ani kobieta sterylizacji ani wazektomia jest dostępny w Serbii, ze względu na brak zarówno odpowiedniego ustawodawstwa i prawa zwyczajowego, uniemożliwiając ginekolodzy do wykonywania tych procedures15.
Regulacje zdrowia i polityki zdrowotnej w zakresie planowania rodziny

Równouprawnienia kobiet Serbii do kontrolowania płodności został głównie osiągnięty poprzez liberalizację aborcji. Promocja nowoczesnej antykoncepcji są rzadkie i zazwyczaj przedstawiane jako część znacznie szerszego activities16. FP-dokumenty związane bardziej skoncentrować się na opiece ciąży niż na kontroli urodzeń. Poradnictwo Antykoncepcja nie jest częścią programu nauczania wydziałów lekarskich jest, i nie zostały odpowiednio uwzględnione w trakcie treningu miejsca zamieszkania lub siedziby ginekologów. Ilustruje to fakt, że w ciągu ostatniej dekady, antykoncepcji usług doradczych wzięło udział mniej niż 5% kobiet w ich okresu płodności, natomiast ponad 90% kobiet w ciąży uczestniczyło ciąży doradczą services9. W odniesieniu do specjalnych potrzeb reprodukcyjnego opieki zdrowotnej młodzieży, sieć przyjaznych dla młodzieży usług doradczych nie jest w pełni developed16. Ponadto, edukacja seksualna młodzieży nie zostały ustalone w ramach regularnych programów w schools17 podstawowej i średniej.

Ostatnie dane pokazują, że najbardziej skutecznych metod antykoncepcji, zostały użyte jedynie 6,1% dorastających dziewcząt i 11,6% kobiet w wieku między 20 i 24, którzy byli w stabilnym relationship5.
Środowisko społeczne

Tradycyjna antykoncepcja i aborcji mają solidną podstawę społeczną w Serbii, które dąży do populacji nie kwestionuje status quo. Pokolenia kobiet i mężczyzn uniemożliwia poczęcie, odwołując się do coitus interruptus i aborcji używane, jako zapasowy metody. To może być wykazana przez dwóch przykładach. Po pierwsze, w 1989 roku, rok z ostatnich danych precyzyjnych w sprawie aborcji, większość z tych procedur przeprowadzono na kobiety od 20 do 39 roku życia (90,0%), którzy byli małżeństwem (92,1%), miał jedno lub dwoje dzieci (75,8%) , a prawie jedna czwarta (22,4%) wcześniej miał cztery lub więcej wywołanej abortions18.

Drugi przykład dotyczy badanie postawy krewnych aktywnych seksualnie dziewcząt w Belgradzie w odniesieniu do seksualności i rozrodczości problemów zdrowotnych. Od jednej czwartej do jednej trzeciej badanych nastoletnich kobiet uczono przez rodziców o: ciąży i rodzenia dzieci (32,7%), płeć (21,7%), antykoncepcja (27,3%), aborcja indukowana (24,3%) oraz chorób przenoszonych drogą płciową (19,3% ). Jednocześnie, prawie połowa (46,3%) z badanej grupy wiedzieli, że ich matki miały uciekają się do aborcji jako antykoncepcji method13.
Świadczeniodawcy

Pracownicy służby zdrowia, zwłaszcza ginekologów, przyczynić się do utrzymania kultury aborcji i powolnego przejścia od tradycyjnych do nowoczesnych kontroli urodzeń w Serbii. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na początku lat 1990, dostawcy usług służby zdrowia nie różniły się istotnie od ogólnej populacji w ich postaw i zachowań w odniesieniu do FP issues10. Ponad jedna trzecia (38,7%) z sześciu typów personelu medycznego nigdy nie używała żadnych środków antykoncepcyjnych, a ponad połowa (59,0%) z nich, lub ich partnerów miał się aborcji. Średnia liczba poronień wywołanych w grupie badanej było 1,30, a maksymalna liczba była 11.

Badanie, które przeprowadzono dziesięć lat później, koncentruje się na ginekologów. Okazało się, że ginekolodzy serbskie nadal pozostaje w tyle z nowoczesnym PR, zarówno na level11 osobistym i zawodowym. Tradycyjna antykoncepcja (coitus interruptus) był najczęstszym wyborem antykoncepcji (32,7%). Prawie dwie trzecie tych ginekologów uczestniczących lub ich partnerów w 61,8%) miał jedną lub więcej wywołanej aborcji. Jedna czwarta respondentów (24,5%) miały bezpośredni lub pośredni doświadczenie dwóch aborcji jedna osoba na dziesięć (9,8%) trzy aborcji, i kilka (7,5%) cztery lub więcej wywołane aborcji.

Poznawanie profesjonalnych widoki ginekologów w odniesieniu do świadczenia nowoczesnych barier antykoncepcji uznano za przepisywanie zarówno COC i wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne. Najbardziej widoczna była ich niechęć do korzystania z wkładki. Trzy spośród czterech ginekologów (75,5%) uważała, że ​​IUD były niebezpieczne dla kobiet, nawet tych z łagodnymi, nierozwiązanych zakaźnych zmian szyjki macicy. Innym problemem było to, że środki zapobiegania ciąży u młodych ludzi zostało ograniczone. Połowa respondentów (51,0%) nie były na korzyść przepisywania COC do młodzieży girls11.
Kobiety zagrożone aborcją

Przedstawiciel badania zdrowia populacji Serbii (bez Kosowa i Metohia) przeprowadzonego w 2006 r. wykazały, że 18,6% zamężnych kobiet, lub tych, w stałym związku, w wieku pomiędzy 15 i 49 stosuje skuteczną antykoncepcję, czyli prezerwatywy, w COC, LNG-IUS (które, jak już wspomniano, są tylko aktualnie dostępne wiarygodne metody w tym kraju), albo IUD (który był dostępny do początku 2000 r.) 5. Odsetek ten jest niski, a nawet niższa niż ustalona w podobnym badaniu w 2000 roku, kiedy 33,0% kobiet używało skuteczny contraception4.

Te odkrycia stawiają pytanie, dlaczego kobiety w Serbii nie zapobiegają ciąży przez skutecznych środków. Mimo teoretycznych dyskusji i badań licznych, odpowiedzi na to pytanie nie są ani kompletne, ani ostateczne. Badania w Serbia8, 12,13 jednak podkreślił specyficzne czynniki dotyczącym braku akceptacji nowoczesnych wartości w tej sferze. Najważniejszym z nich wydaje się, że utrzymywanie się odporności w kierunku wykorzystania COC i IUD, a poleganie na coitus interruptus, aby uniknąć potencjalnych konfliktów z partnerem i kontakt z lekarzem.

Mimo, że zarówno aborcja, a niektóre nowoczesne metody były równie dostępne w Serbii, antykoncepcja nie była często najpierw kobiecy wybór. Uważali aborcja być równie ważna opcja, aw rzeczywistości jeden, który był psychicznie mniej uciążliwe. Potwierdził to w wywiadzie dla kobiet odwołania się do aborcji, których celem jest ocena względnej psychologicznego wpływu antykoncepcji i aborcji, prosząc ich o uszeregowanie na trzy punktowej skali pięć negatywnych czynników obu wyborów Antykoncepcja (przykre doświadczenie, negatywny wpływ na zdrowia, źródłem konfliktu z partnerem, skomplikowane w użyciu, moralny ciężar). Okazało się, że kobiety myślał aborcja była mniej szkodliwe dla zdrowia niż antykoncepcji i był mniej skomplikowany w obsłudze, mimo nieprzyjemności z experience8. Obserwacja ta może być zilustrowane wypowiedzi kobiet, które wykonano aborcji:

Wziąłem pigułkę tylko przez siedem dni. Cały czas wymiotował i był zawroty głowy. Potrzebowałem lekarza o pomoc. (Prawnik, wiek 31, piąty aborcja)

Moja matka nigdy nie użył pigułki lub IUD, a ze względu, że jest siedemdziesiąt. (Robotnik, wiek 36, czwarty aborcja)

Nowoczesna antykoncepcja jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, niszcząc całe ciało. (Kelnerka, wiek 37, dziesiąta aborcja)

Irracjonalny strach przed negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia współczesnego użycia antykoncepcji zarówno wśród niestosujących i użytkowników antykoncepcji stwierdzono również w niedawnym badaniu przeprowadzonym w Serbii ust Sedlecký & Rasevic, 2007 r., niepublikowana). Wśród obecnych użytkowników antykoncepcji trzy główne powody nigdy nie podejmie COC było, że został uznany za niezdrowy (19,0%), szkodliwa (18,0%), co spowodowało wiele skutków ubocznych (14,0%). Non-użytkownicy antykoncepcji miał podobny, ale silniejsze negatywną opinię na temat COC jak również poczucie, że jest to szkodliwe (31,0%), niezdrowe (21,0%), związana z wielu efektów ubocznych (11,0%) oraz niepotrzebne (9,0% ). To samo badanie wykazało, że odporność na antykoncepcji nowoczesnego i wydajnego jest nie tylko cechą kobiet. Ten ostatni twierdził, że ich partnerzy sprzeciwi antykoncepcji, ponieważ jest to szkodliwe dla zdrowia, a tylko 11,0% uważało, że ich partner jest korzystne byłoby COC lub IUD jako antykoncepcji opcji.

Kolejną przeszkodą do korzystania z antykoncepcji jest fakt, że kobiety nie lubią drogę ginekolodzy analizowaliśmy z nimi. W jednym z badań 45,0% kobiet odnotowano negatywne doświadczenia w ramach antykoncepcji consultation8. Domagali o potrzebie otwartej dyskusji o antykoncepcji w stosunku do ich problemy indywidualne, obawy, postaw i wartości.

Sekcja dyskusyjne:
Poprzednia sekcja sectionNext

Zaletą tego rodzaju badań jest to, że wziął z różnych źródeł danych do oceny szeroki zakres możliwych czynników sprawczych o wysokiej częstości występowania aborcji w Serbii. Ważne te, które już podkreślone są łatwy dostęp do aborcji w połączeniu z istotnych barier dla efektywnego wykorzystania środków antykoncepcyjnych; niedostatecznej odpowiedniej wiedzy na temat i odporność na nowoczesnych środków antykoncepcyjnych u kobiet i mężczyzn w potrzebie, a także pracowników służby zdrowia; firma społeczna podstawą tradycyjnej kontroli urodzeń , oraz ograniczenia w programie Programu Ramowego. Szerokie ramy czasowe, regionalny charakter większości pogłębionych badań oraz próbę stosunkowo niewielka w kilku z nich wyraźne ograniczenia tego dochodzenia.

Jednak podejście zrobiliśmy optuje za kilka możliwych rozwiązań w zakresie poszerzania kobiecych wyborów antykoncepcyjnych. Ważnymi te wydają się być ustanowienie edukacji seksualnej w pierwotnej i wtórnej programów szkolnych; pełny rozwój przyjaznych dla młodzieży usług reprodukcyjnych opieki zdrowotnej; wprowadzenie wytycznych antykoncepcji w odpowiednich dokumentach opieki zdrowotnej i przepisów; poprawa wiedzy i umiejętności opieki zdrowotnej Pracownicy, którzy świadczą poradnictwo antykoncepcji. Oprócz ginekologów, którzy są głównymi dawcami opieki zdrowotnej kobiet w Serbii, lekarzy ogólnych, położnych i pielęgniarek rodzinnych może być również zaangażowani w poradnictwo antykoncepcyjne, ponieważ są one w wielu krajach europejskich o wysokiej częstości występowania antykoncepcji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Skandynawii kraje, na przykład. Informacja i edukacja kobiet i mężczyzn w odniesieniu do środków antykoncepcyjnych opcji można osiągnąć poprzez różne kanały komunikacji i komunikatów, tworząc podstawę świadomych wyborów. Ponadto, w kontekście praw reprodukcyjnych wypełnia się pełny zakres antykoncepcyjnych wyborów, w tym IUD miedzi, POPS, implanty, zastrzyki, plastry hormonalne, pierścień pochwy i dobrowolna sterylizacja powinna stać się łatwo dostępne. Wszystkie te proponowane działania wymaga zaangażowania rządu, zwłaszcza w zakresie zwiększania kwestię kontroli urodzeń jako znaczący społeczno-problem medyczny w Serbii.

Sekcja Podsumowanie:
Poprzednia sekcja sectionNext

Utrzymywanie tradycyjnego modelu kontroli urodzeń w Serbii wskazuje, że podstawowe przyczyny są liczne i pozostał stabilny w czasie. Biorąc to pod uwagę, a powolność każdej spontanicznej zmiany, można się spodziewać, że duża częstość poronień będzie trwać w dającej się przewidzieć przyszłości; czy rzeczywiście tak być w przypadku zależeć będzie w dużym stopniu od możliwości i chęci rząd serbski do rozwiązania problemu. Wymagane jest, że nowoczesna koncepcja FP zostać wprowadzone politycznych, edukacyjnych i zdrowotnych poziomu opieki. Takie zmiany pozwoliłyby osobom i pary do podejmowania świadomych decyzji antykoncepcyjne, przy wsparciu pracowników służby zdrowia i pełnej gamy nowoczesnych metod antykoncepcji dostępnych.
Podziękowania

Badanie to zostało przeprowadzone jako część żadnym projektem. 149035 finansowany przez Ministerstwo Nauki Republiki Serbii. Autorzy są bardzo wdzięczny Sarah Randall pomocy redakcyjnej.

Deklaracja zainteresowania: Autorzy przedstawiają żadnych konfliktów interesów. Autorzy same są odpowiedzialne za treści i zapis na papierze.

Sekcja Referencje:
Poprzednia sekcja sectionNext

Novak F. Problem nezeljene trudnoce [problem wysokiej stopy aborcji]. Obrady V Zjazdu Jugosłowiańskiej Ginekologii i Położnictwa, Sarajewo, 1964:5-18 r.
Henshaw SK, Morrow E. aborcja Induced – World Review 1990 suplement. Nowy Jork: Alan Guttmacher Institute, 1990.
Urząd Statystyczny Republiki Serbii. Demograficznych statisticBelgrade: Urząd Statystyczny Republiki Serbii w 2006 roku.
UNICEF. Multiple Indicator Cluster Survey I. Belgrad: UNICEF, 2000.
Ministerstwo Zdrowia Republiki Serbii. Istrazivanje zdravlja stanovnika Republike Srbije [Zdrowie populacji Serbii – Wyniki badań]. Belgrad: Ministerstwo Zdrowia Republiki Serbii, 2007.
Rasevic M. Da li je evidentiran broj abortusa u Srbiji realan? [Czy liczba zarejestrowanych aborcji w Serbii realistyczne?] Stanovništvo 2008; 2:7-21.
Milacic D. Medicinski i socijalni aspekti problema humanitarny reprodukcije u Srbiji [Medyczne i społeczne aspekty rozrodczości w Serbii]. Belgrad: Wydział Lekarski Uniwersytetu w Belgradzie, 1983.
Rasevic M. Ka razumevanju abortusa u Srbiji [kierunku zrozumienia aborcji w Serbii]. Belgrad: Instytut Nauk Społecznych 1993.
Instytut Zdrowia Publicznego z ‘BATUT “Serbia. Zdravlje stanovnika Srbije – Analiticka studija 1997-2007. [Zdrowie populacji Serbii – studium analityczne 1997-2007]. Belgrad: Instytut Zdrowia Publicznego z ‘BATUT “Serbia 2008.
Ristic J. Zdravstveni radnici i planiranje porodice [lekarzy i programów planowania rodziny]. Stanovnistvo 1994; 32:27-52.
Sedlecký K, Rasevic M. Czy ginekolodzy serbskie zgodne z nowoczesnym planowaniu rodziny? Eur J Contracept Reprod Health Care 2008; 13:158-163.
Streszczenie, ISI
Kapor-Stanulović N, Kapamadžija A. Kontynuacja o. studija znanju i. ponasanju mladih u regulaciji fertiliteta [badania obserwacyjnego na wiedzy i zachowania młodzieży dotyczących płodności rozporządzenia]. Socijalna misao 2000; 3-4:149-154.
Sedlecki K, Marković, Rajin G. Zdravstveni Aspekt seksualnosti Kod adolescenata [medyczne aspekty seksualności młodzieży]. SRP Arh Celok Lek 2001; 129:109-113.
Rasevic M. kwestia aborcji w Serbii. Espace-populacje-sociétés 2004; 3:681-693 r.
Sedlecki K, Rasevic Postawy M. do dobrowolnej sterylizacji w Serbii: Damskie i punkty ginekologów spacerem widzenia. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006; 11:277-284.
Abstrakcyjny
Banicevic M. Znacaj sistema zdravstvene zastite u demografskoj tranziciji [Znaczenie systemu opieki zdrowotnej w przejścia demograficznego]. W Macura M, wyd. Evolucija populacione politike u Srbiji 1945-2004. [Ewolucja polityki populacyjnej w Serbii 1945-2004]. Belgrad: Serbskiej Akademii Nauki i Sztuki 2005:237-268.
Rasevic M, Sedlecki K, Stankovic B, Vlahovic E. Azbuka reproduktivnog zdravlja [ABC zdrowia reprodukcyjnego]. Belgrad: Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych 2006.
Rasevic M, Sedlecki K. Endemija abortusa u Srbiji (Aborcja endemicznie w Serbii). Teme 2006; 1:69-73.

Czytaj więcej: http://informahealthcare.com/doi/full/10.3109/13625180903215422

 

 

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE