ŚLUBOWANIE JASNOGÓRSKIE ANNO DOMINI 1936


ŚLUBOWANIE    JASNOGÓRSKIE

ANNO       DOMINI       1936

Rota     Ślubowania

“Wielka Boga – Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico! my, młodzież akademicka, z całej Polski zebrana, prawowierni spadkobiercy odwiecznej praojców naszych pobożności, upadając do stóp Twoich Przenajświętszych, Ciebie, Matkę Bożą i Królową Korony Polskiej, obierany na wieczne czasy za Matkę i Patronkę Polskiej Młodzieży Akademickiej i oddajemy pod Twoją przemożną opiekę wszystkie wyższe Uczelnie i Polskę całą.
Wsłuchani bowiem w mocarne głosy wielkiej przeszłości naszej, wpatrzeni w świetlane obrazy chwały narodowej, wierzymy mocno, że Ojczyzna miła wtedy tylko potężną i szczęśliwą będzie, gdy przy Tobie i Synu Twoim jako córa najlepsza wytrwa na wieki.
Przyrzekamy przeto i ślubujemy Chrystusowi Królowi i Tobie, Królowej naszej. Patronce Polskiej Młodzieży Akademickiej, Że zawsze 1 wszędzie stać będziemy przy Świętej Wierze Kościoła Katolickiego w synowskiej uległości dla Stolicy-Apostolskiej.
Przyrzekamy i ślubujemy, że wiary naszej bronić i według niej rządzić się będziemy w życiu naszym osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym, państwowym.
Przyrzekamy i ślubujemy, że z wszelką usilnością szerzyć będziemy — cześć i nabożeństwo dla Ciebie; że każdego roku w uroczystej pielgrzymce przychodzie będziemy na Jasną Górę, jako wybrani synowie Twoi do stóp Matki naszej umiłowanej.
Tak nam dopomóż Bóg i Ty Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona MARYJO!
Maryjo, Patronko Polskiej Młodzieży akademickiej, módl się za nami!

Na apel młodzieży akademickiej do Narodu Polskiego /3.V.1936/ wy¬danym w związku ze zbliżającym się Aktem ślubowania, a w którym czyta¬my m.in:
“Dziś w dobie upadku moralnego jednostek, rodzin, narodów dziś, gdy szatan poprzez bezbożników, wolnomyślicieli, komunizm, bolszewizm, neopogaństwo pragnie panować nad światem, gdy zorganizowana akcja ma¬sońska coraz silniej uderza w Ojczyznę naszą, młodzież polska idzie do stóp Matki Bożej, by z jej pomocą zjednoczyć Naród i zwyciężyć zło: /…/”Zjedzie się młodzież polska z Krakowa i Wilna, Lwowa i Warszawy, Poznania i Lublina, Cieszyna i Gdańska, ze wszystkich ziem odrodzonej Polski na Jasnej Górze, na świętym dla wszystkich Polaków miejscu, zechce  stworzyć katolicką Polskę.
Nadeszło w odpowiedzi do Komitetu Organizacyjnego wiele listów, zarówno od przedstawicieli Kościoła jak i osób prywatnych.
Oto fragmenty niektórych z nich:
“Polska z przedwieków, ta wierząca i żarliwa powstaje w Waszej dziejowej pielgrzymce.
Polska przyszłość zarysowuje się w Waszym Ślubowania akademickim
“…A ślubowanie to stanie się, jak gdyby księgą praw młodej oświeconej Polski, będzie ono jak ów historyczny statut Wiślicki Kazimierza Wielkiego, zapowiadający w swoim czasie  wielką kwitnącą Polskę – tak wasz statut Maryi Królowej Patronki Waszej otworzy, da Bóg, nową erę, erę Wielkiej Polski, potężnej duchem, wiarą, miłością Boga i bliźniego”
/Ks.Bp  Szlagowski, dożywotni Opiekun Młodzieży Akademickiej/
“.. .Oczy Polski całej są dziś w Was wpatrzone, cały kraj oczekuje od Was epoki dziejowej.
My, Paulini, od kilku wieków, przyboczna straż Królowej, w szczególny sposób cieszymy się wspaniałym hołdem, jaki swym uroczystym ślubowaniem składa Jej kwiat młodzieży polskiej –  młodzież akademicka.
Widzimy w Was przyszłą Polskę, jako czynnik odrodzenia Europy i Świata, bo skupioną w Chrystusie – przy szczytnych zasadach wiary i -moralności, głoszonych przez Kościół Jego…” .

/ Generał 00 Paulinów, 0. Pius Przezdziecki/.

“Świetlanym szlakiem wiary ojców naszych przybywacie dzisiaj z całej Polski, aby złożyć Wasze ślubowanie u stóp Królowej Korony Polskiej.
“…Choć szare chmury zbierają się nad naszą Ojczyzną, choć bezboż¬nicy i niedowiarkowie usiłują walczyć z Kościołem Katolickim i dążą do osłabienia wiary naszej Św., to jednak
Opatrzność Boga czuwa nad nami.
“…Widok dziesiątków tysięcy  młodzieży z najwyższych uczelni przybywającej do stóp Maryi przejmuje nas największą radością i my, z otuchą spoglądamy w przyszłość Odrodzonej  Polski.
“…Witajcie nowe Zastępy Rycerzy Polskich, opancerzonych wiarą w Boga i światłem wiedzy z Wszechnic Polskich płynącej!”
24 maja, już od wczesnych godzin rannych, przybywają do Często¬chowy grupy, młodzieży akademickiej z całej Polski. Przybyło ich ponad 20 tysięcy, w tym z Warszawy ponad 10 000, z Krakowa 2300, ze Lwowa 2100, z Wilna 800 z Lublina 500. O godzinie 9.00, młodzież akademicka i grupy pielgrzymów przyby¬łych na Jasną Górę /100 000/ pragnących połączyć się duchowo z młodzieżą i wspólnie z nią modlić się do Najświętszej Marii Panny o lepszą przyszłość dla Polaki i wierność dla wiary Ojców i zebrali się na placu przed Kościołem Jasnogórskim, przed ustawionym na wałach Cudownym Obrazem.
Procesje prowadził Prymas Polski August Kardynał Hlond,   a towarzyszyli mu Ks. Biskupi: Ks. A.Szlagowski, biskup polowy Gawlina, ks. Adamski, ks. Kubina, ks. Lisowski, kp. Łosiński i Generał 0.0. Paulinów O. Pius Przezdziecki. Kazanie po nabożeństwie, celebrowanym przez Prymasa Polski, wygłosił Ks. Bp Szlagowski. Oto fragmenty tego kazania:
“…Odwieczna Polska powstaje, wyciąga swe ręce dostojnie i błogosławi młodą Polskę, Polskę odrodzoną i wierzącą, Polskę przy¬szłości,
Młodzieży akademicka, za chwilę miano Maryi, jako przemożnej Patronki waszej, zabrzmi po raz pierwszy uroczyście i rozgłośnie , . zabrzmi z wielotysięcznych ust waszych, jako hymn wasz
pochwalny i błagalny na cześć umiłowanej Matki i Pani. Zabrzmi z nim związane na wieki ślubowanie na wierność i miłość Chrystusowi Królowi i Maryi Królowej Polskiej, Patronce polskiej
młodzieży akademickiej.
I rozejdzie się ślubowanie wasze po całej ziemi naszej, daleko hen poza Polskę, dotrze tam wszędzie, gdziekolwiek serca  polskie.
Cała Polska mu słucha, cała Polska wam wtóruje, Polska ta katolicka, przez was duchem zjednoczona, uczuciem zbratana u stóp Maryi, Królowej Polskiej.
/…/Dziś młode pokolenie akademickie przynosi swoje ślubowanie, w którym są także zawarte wszystkie znamiona odrodzenia.
Ze Ślubowania bowiem waszego powstanie moc, moc czynu; powstanie chwała, chwała pokoju, wiary, miłości.
Młodzieży umiłowana, dajesz dziś wzór całemu narodowi, boś wyprzedziła naród cały.
/…/Młodzieży akademicka, godzina dziejowa bije, wypowiedz swe wiekopomne ślubowanie.”
Ks. Bp Szlagowski rozpoczął czytanie Roty ślubowania, którą powtarzała zebrana młodzież akademicka.
“Pochyliły się sztandary, wyciągnęły ku niebu mocne ramiona i zabrzmiał donośnie głos młodzieńców, przejmujący serca polskie.”
Po złożeniu ślubowania, odśpiewano Hymn Narodowy i “Bogurodzicę” na zakończenie ceremonii, apostolskiego błogosławieństwa udzielił zebranym Prymas Polski Ks. Kardynał Hlond.
W godzinach popołudniowych przedstawiciele młodzieży akademickiej na uroczystej akademii przed Cudownym Obrazem przedstawili w formie krótkich przemówień, swoje programy społeczne /Nie transmitowano ich w Polskim Radio, gdyż dla władz sanacyjnych były one “zbyt katolickie i narodowe”/.
Oto fragmenty tych przemówień:
“…Na nas ciąży obowiązek wychowania Narodu, wprowadzenia kultury polskiej na prawdziwie polskie tory jej rozwoju, oparcia życia społecznego na podstawie sprawiedliwości  chrześcijańskiej, zjednoczenia i zorganizowania Narodu, oraz podjęcie zdecydowanej, mocnej i pełnej poświecenia walki ze wszystkimi wrogami, co z dróg Chrystusowych ją  sprowadzają, deprawują nas i braci naszych, niszczą wreszcie , nas gospodarczo i z nas -gospodarzy- robią sługi swoje. /…/Rozpocząć ją, musimy od wprowadzenia Chrystusa we własne  życie. Lecz gdy tak przy¬gotowani w karnych, zorganizowanych szeregach, w Matce Bożej mając orędownictwo, pójdziemy w bój – zwyciężymy każdego wroga i zbudujemy  te
wielka Polskę, o której ojcowie nasi marzyli i dla której życie swe radośnie w ofierze nieśli.”
/ Przedstawiciel Warszawy /
“…My młodzi, my którzy mamy ambicje, nie tylko zresztą ambicje, ale i prawo, a nawet nie tylko prawo, lecz i najświętszy obowiązek,  by zbudować w Polsce katolickie Państwo polskiego  Narodu, wiemy dobrze, iż by budowanie wieki przetrwać mogło musimy na katolicyzmie się oprzeć i z ewangelicznych zasad czerpać moc do czynu /…/
Trzeba walczyć o ideały, o wyzwolenie myśli z pet niewiary  i grzechu, o realizację Królestwa Chrystusowego na ziemi./.
Musimy sprowadzić wielki cud odrodzenia wewnętrznego, a żeby przez to odrodzić nasze najbliższe otoczenie, społeczeństwo, państwo, świat. W tej apostolskiej pracy któż może być nam  lepszym i bardziej życiowym wzorem, niż Królowa Apostołów ?/…/
Ślubowaliśmy i dotrzymamy : nawiązując do mariańskich tradycji ojców naszych, uznając piękno i potęgę idei sodalicyjnej idziemy na , bojowanie, idziemy po zwycięstwo!
/ Przedstawiciel Krakowa /
“……Polska była wielka, gdy była katolicka, gdy z wiary czerpała i swoją myśl polityczną i zdolność do poświęceń. Lecz nie wolno nam zapominać, że rysem naczelnym religijności Polaka jest  szczególna cześć i miłość ku Matce Najświętszej./../Dwukrotnie w ciągu swych dziejów naród polski przez przemożną opiekę swej Królowej wyszedł cało z potopu , raz szwedzkiego, drugi raz bolszewickiego Jak wówczas obrona Częstochowy stała się zarzewiem odrodzenia duchowego całego narodu, tak i obecnie polska młodzież akademicka po to staje dziś na  wałach jasnogórskich, aby swym ślubowaniem dać hasło odrodzenia duchowego przez Matkę Najświętszą. Królową Korony Polskiej i Patronkę Polskiej Młodzieży Akademickiej./…/ Silni   musimy być mocą wewnętrzną, gdyż  jutro należeć będzie jedynie do pokolenia o surowych obyczajach i o wielkich ideałach. Tym apelem Prymasa Polski kończę.”
/ Przedstawiciel Wilna /

“….Stanęliśmy w zwartych szeregach, w jedności wiary, nadziei, miłości,, pełni najgłębszego przekonania, że nasze śluby wypełnimy. A  choć stanowimy małą liczbowo cząstkę naszego Narodu, choć w Polsce zmartwychwstałej nie nasze idee oficjalnie panują, to przecież wiemy i czujemy, ze nasz czyn dokonany na Jasnej Górze  zwrócone są oczy całego Narodu. Bo my  jesteśmy wszyscy Polska przyszłości, nową lepszą, Wielką Polska, walczącą zgodnie o stworzenie z Ojczyzny  naszej  Katolickiego Państwa  Polskiego Narodu.
Stanęliśmy na Jasnej Górze w czasach dziejowego przełomu, żeby ślubować Patronce Polskiej Młodzieży Akademickiej, iż rządzić  się będziemy zasadami katolickimi w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i państwowym, żeby wskazać narodowi naszemu drogę, jaką iść musi, jeśli chce zdobyć świetną przyszłość./…/
Zdobyliśmy za przyczyną Najświętszej Panienki wiarę w Boga wszystko co z niej pochodzi, przeto wszedł do dusz naszych spokój. Ale nie ten spokój, co każe usypiać w błogim poczuciu zadowolenia z siebie. Jesteśmy dziećmi epoki, której cecha jest czyn i walka.
I  my uzbroiliśmy się jeno tym spokojem do walki o Dobro. /…/ Chcemy walczyć o Państwo Boże,/..,/ o panowanie Chrystusa Króla na Kuli Ziemskiej. /…/Jakież to ma być Królestwo Chrystusa w naszej Ojczyźnie? Królestwo prawdy i żywota. Prawdy, to znaczy, że religia katolicka musi się stać w Polsce wbrew wszelkim liberałom i wolno¬myślicielom, wbrew  współczesnym Piłatom, Judaszom i Kajfaszom religią panującą, bo tego chce nasz Naród, a jedna jest tylko prawda: Królestwo  świętości i łaski.
Świętość to znaczy, ze wszyscy katolicy muszą być czynni, praktykujący, jeśli grzeszni, to skorzy do poprawy, jeśli potrzeba — pokorni i cisi, jeśli zaś potrzeba -wojujący i nieustępliwi /../
Chcemy Polski ze sprawiedliwym ustrojem społecznym i gospodarczym, bez kapitalistycznego wyzysku, bez walki klas, z ustrojem mas uwłaszczonych – Polski- ludzi wolnych wolnością  wewnętrzną. /../
Chcemy Polski rządzonej przez nasz Naród i ludzi Narodowi służących, a nie wszelkim międzynarodówkom.
Chcemy – jednym słowem – Królestwo Chrystusowe zaprowadzić w Polsce Wielkiej, o którą walczymy, dla której chcemy żyć i umierać.
Z kimże walczymy?
Mówi Ojciec Sw. Leon XIII.: “Dwa państwa dzielą miedzy siebie rodzaj ludzki, państwo Boga i państwo szatana. W państwie szatana przoduje dziś masoneria”.
Otóż my, współczesna młodzież polska, która poznała, że i za masonerią i za komunizmem stoją zawsze siły światowego żydostwa, myśmy postanowili zwalczyć te okropna zarazę żydowsko – masońska, która niszczy nasz naród przez to, ze nie pozwala nam zbudować  własnej cywilizacji, ze nam zabiera miejsca przeznaczone na ziemi przez Boga nad Wisłą, Warta, Bugiem i Dniestrem, ze nam zatruwa zbiorowego ducha.
Postanowiliśmy i dokonamy tego!/…/
I oto wołamy na Jasnej Górze do Matki Najświętszej, do Tej, o Której “nigdy nie słyszano, aby kto uciekający się do Niej miał być od Niej opuszczony”, wołamy, aby uprosiła u Syna Swego Łaskę dla Polski – a my, Polaka Młodzież Akademicka, abyśmy się wiernie trzymali Chrystusowej religii miłości, przeciwko wszelkiej nienawiści, przeciwko wszelkiej podłości i abyśmy umieli najszybciej stworzyć” naszej Ojczyzny Katolickie Państwo Polskiego Narodu !”
/ Przedstawiciel Lwowa /

“W chwili ogólnego zamętu w dziedzinie duchowej i  materialnej; w momencie gdy podważeniu ulegają wszelkie dogmaty; gdy ludzkość cała szuka drogi, prowadzącej ku lepszej przyszłości; jesteśmy świadkami wielkiego i doniosłego w życiu Polskiej Młodzieży akademickiej wydarzenia rżenia, albowiem dziś do głębi przejęci odpowiedzialnością, jaka na nas za przyszłość Państwa i Narodu naszej ciąży, idąc. za wskazaniami najwspanialszej tradycji przodków : oświadczamy przed społeczeństwem naszym i przed światem całym, ze twardo stać chcemy na gruncie zasad katolickich, a Maryje za swoją Panią mieć i Królową.
Wierzymy bowiem, ze tylko katolicyzm, tak jak w ciągu minionych wieków, tak i na przyszłość stanowić może jedyną solidną  i zdrową podstawę naszego życia prywatnego i publicznego « naszego bytu narodowego i państwowego.”
/ Przedstawiciel Poznania/

Po tych głosach przedstawicieli Warszawy, Krakowa, Wilna, Lwowa i Poznania następnie przemawiali akademicy z Lublina, Gdańska i Cieszyna.
Podczas ślubowania rozpowszechniane były pisemnie przekazania młodzieży akademickiej po ślubowaniu Jasnogórskim.
Oto one:
ŚLUBOWAŁEŚ – MIŁUJ  MARYJE – SŁUŻ  BOGU   I   POLSCE
Bądź konsekwentnym Polakiem i katolikiem – celem twego życia jest nieustająca służba Bogu i Herodowi polskiemu.
Spełniaj sumiennie swoje obowiązki religijne i społeczne – orne są tylko miarą twych uprawnień.
Urabiaj swój charakter w myśl nauki Chrystusa – silne moralnie  jednostki – to silny naród.
Szanuj rodzinę i dbaj o jej sile – zdrowa rodzina jest podstawą bytu narodowego.
Szanuj swą godność osobistą i honor -każdy Polak w mundurze czy bez munduru jest żołnierzem armii narodowej.
Walcz z wrogami katolickiej Polski narodowej – w walce tej nie zawahasz się ponieść żadnej ofiary.
Pamiętaj, prześladowania i przeciwności łamią ludzi słabych – mocnych hartują.
Niszcz wszelką destrukcyjną robotę żydów i ich cichych sprzymierzeńców.
Kupuj tylko u Polaków polskie produkty – w ten sposób stworzysz gospodarcze podstawy wielkiej Polski.
Bądź zawsze czynnikiem ładu – tylko zjednoczony i karny Naród zdobędzie wielkość i potęgę.
Szerz swe przekonania nie przez czczą gadaninę – w zorganizowanych szeregach rozpocznij rzetelną prace a dobrym przykładem pociągniesz, za sobą innych.
Pracuj – by w  organizacji twojej, probierzem słuszności wszystkich-rozwiązań była etyka Chrystusa.
Idź z wiarą w zwycięstwo pod sztandarem Maryi zjednoczymy Naród -zwyciężymy zło.


Opracował : A.W.
Red: KSCLUND2007

, , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE