Franciszkanie Niepokalanej bez tradycyjnej Mszy – Dekret

Papież Franciszek zaaprobował dekret Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zakazujący Franciszkanom Niepokalanej celebrowania Mszy Świętej w rycie trydenckim. Dekret z 11 lipca 2013 r. wprowadza powszechny zakaz celebrowania tego typu mszy od 11 sierpnia. Decyzja jest sprzeczna z dokumentami wydanymi przez Benedykta XVI.

 ============

PDATE – TEXT OF THE DECREE

The text of the decree in Italian is transcribed below. The last paragraph, with the specific papal order abrogating Summorum Pontificum for the priests of the FFI, is exactly as reported by Magister.

Full text (Italian – source Messa in Latino):

CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VIATE APOSTOLICAE

PROT. N. 52741/2012

DECRETO

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e la Società di vita apostolica, attese le consiedrazioni formulate nella Relazione presentata dal Rev.do Mons. Vito Angelo Todisco a conclusione della Visita Apostolica disposta con decreto del 5 luglio 2012, al fine di tutelare e promuovere l’unità interna degli Istituti religiosi e la comunione fraterna, l’adeguata formazione alla vita religiosa e consacrata, l’organizzazione delle attività apostoliche, la corretta gestione dei beni temporali, ha ritenuto necessario nominare un Commissario Apostolico per la Congregazione dei Frati Francescani dell’Immacolata con le conseguente attribuite dal diritto particolare ed universale al Governo Generale del citato Istituto religioso.

Atteso che la suddetta decisione il 3 luglio 2013 è stata oggetto di approvazione in forma specifica a norma dell’art. 18 della cost. ap. Pastor Bonus dal Santo Padre Francesco, con il presente decreto si nomina

il Reverendo P. Fidenzio Volpi O.F.M. Cap.
Commissario Apostolico
ad nutum Sanctae Sedis,
per tutte le Comunità e i sodali della Congregazione dei Frati Francescani dell’Immacolata

Nell’espletamento delle sue mansioni, il Rev.do P. Volpi assumerà tutte le competenze che la normativa particolare dell’Istituto e quella universale della Chiesa attribuiscono al Governo Generale.

Sarà inoltre sua facoltà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di collaboratori scelti a sua discrezione e da lui nominati previo assenso di questo Dicastero, a cui potrà chiedere il parere quando lo riterrà necessario.

Il Rev.do P. Volpi ogni sei mesim, dovrà informare questo Dicastero del suo operato, inviando una dettagliata relazione scritta circa le dicisioni adottate, i risultati conseguiti e le iniziative che riterrà utili realizzare per il bene dell’Istituto.
Infine, spetterà all’Istitutodei Frati Francescani dell’Immacolata sia il rimborso delle spese sostenute da detto Commissario e dai collaboratori da lui eventualmente nominati, sia l’onorario per il loro servizio.
In aggiunta a quanto sopra, sempre il 3 luglio u.s. il Santo Padre Francesco ha disposto che ongi religioso della Congregazione dei Frati Francescani dell’Immacolata è tenuto a celebrare la liturgia secondo il rito ordinario e che, eventualmente, l’uso della forma staordinaria (Vetus Ordo) dovrà essere esplicitamente autorizzata dalle competenti autorità per ogni religioso e/o comunità che ne farà richiesta.

Nonostante qualunque disposizione contraria

Dato dal Vaticano, l’11 luglio 2013

f.to Joao Braz Card. de. Aviz
prefetto

+ José Rodrìguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

 

============

Portal Rorate Caeli zwraca uwagę na próby bagatelizowania dekretu, który, choć na razie dotyczy jednego zgromadzenia,  wkrótce może mieć daleko idące konsekwencje dla całego Kościoła. Wielu tradycjonalistów uważa, że decyzja papieża to zapowiedź narzucenia wszystkim kapłanom Novus Ordo.

 

Watykanista Sandro Magister w artykule zatytułowanym „Po raz pierwszy Franciszek przeczy Benedyktowi” pisze właśnie o najnowszym dekrecie. Zauważa, że w Kościele od samego początku pontyfikatu Franciszka istniała grupa, która oczekiwała, iż podejmie on ważne decyzje dotyczące rezygnacji z Mszy w starym rycie.

 

Byli tacy, którzy przewidywali, iż papież Franciszek zdystansuje się od stanowiska swego poprzednika Benedykta XVI, który 7 lipca 2007 r. wydał przełomowy dokument o nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Byli też tacy, którzy przewidywali, iż papież Bergoglio – nawet wbrew decyzji Benedykta XVI – odwoła możliwość odprawiania Mszy św. według Mszału bł. Jana XXIII.

 

Problematyczny dekret asygnowany przez papieża Franciszka

Na papieskim dekrecie znajdują się podpisy prefekta kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kardynała Joao Braz de Aviz i sekretarza kongregacji abp José Rodrígueza Carballo, franciszkanina.

 

Kard. Braz de Aviz to jedyny wysoki rangą urzędnik w Kurii Rzymskiej, mający brazylijskie obywatelstwo. Towarzyszył on ostatnio Ojcu św. w jego podróży do Rio de Janeiro, posiada reputację modernisty. Abp Rodríguez Carballo z kolei cieszy się dużym zaufaniem papieża. Ojciec Święty poparł jego kandydaturę na drugiego przełożonego zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej.

 

„Trudno zatem sądzić – pisze Magister – aby papież Bergoglio nie był świadomy, co zatwierdza, kiedy przedłożono mu do akceptacji dekret przed publikacją”. Dokument powołuje apostolskiego komisarza w osobie kapucyna Fidenzio Volpi dla wszystkich wspólnot Zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej. I to samo w sobie jest powodem do zdziwienia – zauważa watykanista. Przypomina, że Franciszkanie Niepokalanej są jedną z najbardziej kwitnących wspólnot religijnych w Kościele. W ostatnich dziesięcioleciach przeżywa ona niebywały rozwój. Dzięki licznym powołaniom zarówno do zakonów męskich jak i żeńskich, franciszkanie prowadzą misje na całym świecie. W Zgromadzeniu dotychczas dozwolone było celebrowanie Mszy św. zarówno w starym rycie, jak i według nowego obrządku.

 

Magistro przypomina, że także benedyktyni i inne wspólnoty zezwalają na celebrowanie Mszy trydenckiej. Tymczasem Watykan zdecydował się cofnąć zezwolenie na codzienne sprawowanie przez braci zakonnych Mszy św. w wybranym rycie, narzucając im Novus Ordo. Publicysta nie ma wątpliwości, że ostatnia decyzja Kongregacji w gruncie rzeczy podkopuje jedność wewnętrzną wspólnoty zakonnej i tworzy „grupę wykluczonych”.

 

Zgodnie z postanowieniem zawartym w dekrecie, duchowni franciszkańscy chcący odprawiać Mszę w rycie trydenckim będą musieli uzyskać specjalne pozwolenie na to od stosownych władz. Tekst dekretu stanowi m.in.: „W uzupełnieniu do powyższego, Ojciec Święty Franciszek postanowił, że duchowny ze Zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej ma obowiązek sprawować liturgię według zwykłego obrządku, a jeżeli pojawią się okoliczności dot. zastosowania nadzwyczajnej formy (Vetus Ordo), to musi ona być wyraźnie dopuszczona przez właściwe władze na wniosek duchownego i / lub danej społeczności”.

 

Dekret sprzeczny z dokumentami Benedykta XVI

Magistro nie kryje zdziwienia treścią dekretu, zwłaszcza, że jest ona sprzeczna z dyspozycjami Benedykta XVI. Nic nie mówił on o potrzebie zgłoszenia wcześniejszego wniosku dopuszczającego celebrowanie mszy w starym rycie.

 

Gdyby dekret nie nosił podpisu Ojca św., wówczas od jego decyzji można by było odwołać się do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, obecnie kierowanego przez kardynała Raymonda Leo Burke’a, uważanego za przyjaciela tradycjonalistów. W tym wypadku odwołanie nie jest możliwe. Dlatego też wszyscy franciszkanie z dniem 11 sierpnia są zobowiązani do odprawiania tzw. mszy posoborowej.

 

Decyzja Ojca Świętego będzie miała daleko idące konsekwencje dla całego Kościoła. Magistro zauważa, że jeden z filarów pontyfikatu Josepha Ratzingera został podkopany. Obawia się on, że już wkrótce okaże się, że nie jest to „wyjątek”, ale „reguła”.

 

Rorate Caeli: dekret będzie miał daleko idące konsekwencje dla tradycjonalistów

Portal Rorate Caeli komentując tę decyzję papieża Franciszka zwrócił uwagę na niebezpieczny trend w Kościele. Nawet sześć lat po opublikowaniu motu proprio „Summorum Pontificum” Benedykta XVI na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej dokument Ojca Świętego widnieje tylko w dwóch językach: w łacińskim i węgierskim.

 

Publicyści RC dodają, że dekret z 11 lipca uderza w zgromadzenie, które odgrywało ważną rolę w organizowaniu wielu papieskich mszy, szczególnie w Rzymie. Co więcej, ze względu na celebrację mszy według starego obrządku – głównie przez duchownych z zakonu FFI – wielu wiernych może zostać pozbawionych dostępu do tradycyjnych mszy.

 

Dekret praktycznie wypiera ze stanowiska i pozbawia wpływu założyciela i przełożonego Franciszkanów Niepokalanej, ks. Stefano Manelli, który jest w sędziwym wieku. Znany jest on z głębokiego kultu maryjnego i przywiązania do tradycji katolickiej. Przez wielu uważany jest także za wzór świętości.

 

Tradycjonaliści związani z Rorate Caeli zauważają, że tak jak się spodziewali, próbuje się minimalizować znaczenie  tego dekretu. Wmawia im się, że „nie jest to coś, czym należałoby się martwić”, że dekret odnosi się jedynie do określonej kongregacji itp.

 

Konserwatywni publicyści zauważają jednak, że franciszkanie Niepokalanej to niemałe zgromadzenie, zajmujące niewielką niszę tradycyjnego katolickiego świata, lecz drugie co do wielkości zgromadzenie zakonne, które w dodatku oferowało niemal wyłącznie tradycyjną łacińską mszę. Z tego powodu zakaz odbije się na wszystkich wiernych, uczestniczących w mszach tradycyjnych.

 

Rorate tłumaczy także, że nieprawdą jest, jakoby dekret został wydany w związku z niezgodą rzekomo powstałą w wielu wspólnotach a dot. celebracji mszy św. w starym rycie, rzekomo brutalnie narzuconej wszystkim duchownym. Wręcz przeciwnie, baczna obserwacja sytuacji w zgromadzeniu franciszkanów od 2008 roku pokazuje, że msza trydencka była wprowadzana stopniowo, a Novus Ordo nigdy nie było zabronione i krytykowane.

 

 

Źródło: chiessa.espresso.republica.it., RorateCaeli, AgnieszkaStelmach.

Read more: http://www.pch24.pl/franciszkanie-niepokalanej-bez-tradycyjnej-mszy,16681,i.html#ixzz2aYyQpKqJ

One Response to Franciszkanie Niepokalanej bez tradycyjnej Mszy – Dekret

  1. veritas 01/08/2013 at 16:23 #

    Papież ponownie porównuje katolickich tradycjonalistów do pelagian
    http://news.fsspx.pl/2013/07/papiez-ponownie-porownuje-katolickich-tradycjonalistow-do-pelagian

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE