Joe Eszterhas Explodes at Mel Gibson: ‘You Hate Jews’ (Exclusive)

Joe Eszterhas Explodes at Mel Gibson: ‘You Hate Jews’ (Exclusive)

Published: April 11, 2012 @ 3:30 pm

Hollywood screenwriter Joe Eszterhas  is accusing Mel Gibson, his recent collaborator on a movie about Jewish revolt, of “hating Jews” and using him to deflect his anti-Semitic reputation.

In an explosive nine-page letter to Gibson obtained by TheWrap (read the full letter here [1]), the screenwriter wrote that the director of “The Passion of the Christ” never intended to make the movie about Jewish heroism, called “The Maccabees.”

Also read: Warner Bros. Shelves Mel Gibson Maccabee Movie (Exclusive) [2]

Instead, Eszterhas said, Gibson announced the project “in an attempt to deflect continuing charges of anti-Semitism which have dogged you, charges which have crippled your career.”

excerpt of eszterhas letter [3]

He added:  “I’ve come to the conclusion that the reason you won’t make ‘The Maccabees’ is the ugliest possible one. You hate Jews.”

TheWrap reported earlier that Warner Bros. has put the controversial project on hold [4], and rejected Eszterhas’s script as lacking in “a sense of triumph.”

A spokesman for Gibson had no immediate comment.

Eszterhas’ letter reveals a more complex dynamic, a disturbing picture of Gibson as a man yet again out of control, inflicting frequent rages on those around him, in the grip of an anti-Semitic obsession, and possibly dangerous to those around him.

Also read: Joe Eszterhas’ Letter to Mel Gibson [5]

On several occasions, said Eszterhas, Gibson “was wild, crazed, and explosive.”

The April 9 letter also recounts Gibson’s threatening to kill his ex-girlfriend, Oksana Gregorieva.

“You were raving at Oksana even after you’d reached a custody agreement over Luci,” their daughter, the letter says. “And then you were even more explicit about your threat: “I’m going to kill her!  I’m going to have her killed!”  You said you’d become friends with two FBI agents (or former FBI agents) and they were going to help you to kill her.”

Gibson’s anti-Semitic obsession was a leitmotif of working on the film together at Gibson’s homes in Malibu and Costa Rica, Eszterhas said.

“You continually called Jews ‘Hebes’ and ‘oven-dodgers’ and ‘Jewboys.’ It seemed that most times when we discussed someone, you asked ‘He’s a Hebe, isn’t he?’ You said most ‘gatekeepers’ of American companies were ‘Hebes’ who ‘controlled their bosses.'”

The slurs continued, through their work:

“You said the Holocaust was ‘mostly a lot of horseshit.’ You said the Torah made reference to the sacrifice of Christian babies and infants. When I told you that you were confusing the Torah with The Protocols of the Elders of Zion, … you insisted ‘it’s in the Torah — it’s in there!’ (It isn’t).”

And he said Gibson told him that his intention in making “The Maccabees” was “to convert the Jews to Christianity.”

Rabbi Marvin Hier, founder and dean of the Simon Wiesenthal Center, said he was not surprised by Eszterhas’ allegations. Hier has been a critic of Gibson’s involvement in the Maccabee project since the film was announced in September.

“I was not among those that offered any forgiveness,” Hier said. “The whole apology was a joke. It was written by a publicity agent. If he wanted to profoundly apologize, he could do it the right way. He could visit a concentration camp. He could take a course on Holocaust studies. He could write an opinion piece. He did none of that, so it comes as no surprise to me.”

Eszterhas, who declined to comment for this story, has himself lived a tumultuous life. He was at one point one of Hollywood’s highest-paid, most sought-after screenwriters, writing such hits as the erotic thriller “Basic Instinct” and “Flashdance.”

He had a religious awakening after contracting throat cancer in 2001 and left Hollywood, moving back to his native Cleveland.

Also readRobert Downey Jr. Urges Hollywood: ‘Forgive Mel Gibson’ [6]

Eszterhas has dealt candidly with anti-Semitism in his own family, writing a book about his Hungarian father’s pro-Nazi past (his father was investigated by the Justice Department for alleged war crimes). He also wrote “The Music Box,” starring Jessica Lange as the daughter of an immigrant learning that her father was a war criminal. The film was loosely based on his family.

The Maccabee project, which Eszterhas said he worked on for two years, was his first major foray back into the movie industry. And he said it was “an attempt to somewhat ease my personal paternal burden.”

After encountering Gibson’s conduct, Eszterhas writes that he felt trapped, but then decided to ignore the racist remarks and write the script based on his own research.

He implores Gibson to return the script to him. With Warner rejecting the script, Gibson has the option to take it elsewhere.

Brent Lang contributed to this report

 

Joe Eszterhas eksploduje na Mela Gibsona: “nienawidzi Pan Żydów” (Exclusive)
Opublikowano: 11 kwietnia 2012 @ 15:30

Hollywood scenarzysta Joe Eszterhas oskarża Mela Gibsona, jego niedawno współpracował przy filmie o żydowskiej rewolty, z “Żydami” i używając nienawidzącej go odwrócić jego antysemickie reputację.

W wybuchowej dziewięć-stronicowym liście do Gibsona uzyskanych przez TheWrap (przeczytać cały list tutaj [1]), scenarzysta napisał, że nigdy reżyser “Pasji Chrystusa” przeznaczone do filmu o żydowskiej heroizmu, zwany ” Machabejska “.

Przeczytaj także: Warner Bros Półki Mel Gibson Movie Makabi (Exclusive) [2]

Zamiast Eszterhas powiedział Gibson ogłosił projekt “próba odparcia ciągłe oskarżenia o antysemityzm, które zawzięcie ci, opłatach, które kalekie swoją karierę.”

fragment listu eszterhas [3]

Dodał: “Doszedłem do wniosku, że powód nie będzie make ‘Machabeuszów spacerem jest najbrzydszy z możliwych. Nienawidzi Pan Żydów “.

TheWrap informowaliśmy wcześniej, że Warner Bros wprowadził kontrowersyjny projekt na przytrzymaj [4], i odrzucił skrypt Eszterhas jako pozbawione “poczucia zwycięstwa”.

Rzecznik Gibsona nie miał natychmiastowy komentarz.

List Eszterhas “wskazuje na bardziej złożoną dynamikę i niepokojący obraz z Gibsonem jako człowiek po raz kolejny się spod kontroli, zadawać często szaleje na tych, wokół niego, w szponach obsesji antysemickiej i może być niebezpieczne dla ludzi wokół niego.

Przeczytaj także: List Joe Eszterhas w sprawę Mela Gibsona [5]

Kilkakrotnie powiedział Eszterhas, Gibson “był dziki, szalony i wybuchowy”.

09 kwietnia list również opowiada Gibsona grożąc zabić swoją byłą dziewczynę, Oksana Gregorieva.

“Byłaś bredzenie na Oksana nawet po chcesz osiągnęła porozumienie opiekę nad Luci,” ich córka, list mówi. “A potem były jeszcze bardziej wyraźne o swoje groźby:” Mam zamiar ją zabić! Mam zamiar mieć ją zabił! “Powiedziałaś, że stają się przyjaciółmi z dwóch agentów FBI (lub byłych agentów FBI) ​​i jadą, aby pomóc Ci ją zabić.”

Gibsona antysemicka obsesja była motywem przewodnim pracy nad filmem razem w domach Gibsona w Malibu i Kostaryki, Eszterhas powiedział.

“Ty ciągle nazwani ‘Hebes” Żydzi i “piec-dodgers” i “Jewboys”. Wydawało się, że większość czasu, kiedy rozmawialiśmy o kogoś, pytasz: “On jest Hebe, prawda?” Powiedziałeś, że większość “strażników” pochodzących od amerykańskich firm były “Hebes ‘kto’ kontrolowany swoich szefów”.

Na łuki dalej w swojej pracy:

“Mówiłeś, że Holokaust był” przeważnie dużo horseshit “. Mówiłeś, Tora odniósł się do ofiary chrześcijańskich dzieci i niemowląt. Kiedy mówiłem, że jesteś mylące Torę z Protokołami Mędrców Syjonu, … Ci nalegał “to w Torze – jest tam!” (To nie jest). ”

I powiedział Gibson powiedział mu, że jego intencją w tworzeniu “Machabeuszy” był “nawrócić Żydów na chrześcijaństwo.”

Rabin Marvin Hier, założyciel i dziekan Centrum Szymona Wiesenthala, powiedział, że nie był zaskoczony zarzutami Eszterhas spacerem. Hier był krytykiem zaangażowaniu Gibsona w projekcie Machabeusza, ponieważ film został ogłoszony we wrześniu.

“Nie byłem wśród tych, które w jakikolwiek sposób przebaczenie” Hier powiedział. “Cały przeprosiny był żart. Został on napisany przez agenta reklamowych. Jeśli chciał głęboko przeprosić, mógł to zrobić we właściwy sposób. Mógł odwiedzić obóz koncentracyjny. Mógł wziąć kurs na badania Holokaustu. Mógł napisać kawałek opinii. Robił nic z tego, więc nie dziwi mnie “.

Eszterhas, który odmówił komentarza dla tej historii jest sam wiódł burzliwe życie. Był w pewnym momencie jeden z najlepiej opłacanych hollywoodzkich scenarzystów, większość pożądanych, pisząc takie hity jak “instynkt erotyczny thriller Basic” i “Flashdance”.

Miał przebudzenia religijnego po zachorowania na raka gardła w 2001 i opuścił Hollywood, znowu powraca do rodzinnego Cleveland.

Przeczytaj także: Robert Downey Jr wzywa Hollywood: “Wybacz Mela Gibsona” [6]

Eszterhas zajmuje szczerze ze antysemityzm we własnej rodzinie, pisze książkę o jego węgierski ojca pro-nazistowskiej przeszłości (jego ojciec był badany przez Departament Sprawiedliwości za rzekome zbrodnie wojenne). Napisał również “The Music Box”, z udziałem Jessiki Lange jako córka imigrantów nauki, że jej ojciec był zbrodniarzem wojennym. Film został luźno oparty na jego rodzinie.

Projekt Makabi, które Eszterhas powiedział, że pracował przez dwa lata był jego pierwszy poważny powrotem wypad do przemysłu filmowego. A on powiedział, że “próba nieco złagodzić moje osobiste ojcowską ciężar”.

Po napotkaniu zachowanie Gibsona, Eszterhas pisze, że czuł się osaczony, ale potem zdecydował się zignorować rasistowskie uwagi i napisanie scenariusza opartego na jego własnych badań.

On błaga Gibson wrócić skrypt do niego. Z Warner odrzucenia scenariusza Gibson ma możliwość wzięcia go gdzie indziej.

Brent Lang przyczyniły się do tego raportu

 

 

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE